Questions and answers

Czy powstaje przychód podatkowy po stronie spółki, która korzysta z gwarancji BGK w ramach pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może młodocianemu udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii letnich w wymiarze 26 dni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowadząc szkolenia dla dietetyków, podatnik może zastosować stawkę ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przyłącza do budynku stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, wynajmując miejsca parkingowe, musi odprowadzać od tych przychodów podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może przyjąć darowiznę pieniężną na zakup klimatyzatora od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy środki otrzymane przez agenta na potrzeby poniesienia wydatków w imieniu armatora stanowią jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy świadczenie integracyjne podlega wliczeniu do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wartość wniesionej nieruchomości w związku z działalnością deweloperska należy zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy według MSSF można skapitalizować godziny produkcyjne, związane z przystosowaniem zakupionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy wniesienie odwołania od decyzji uchylającej zasiłek stały wstrzymuje jej wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu jadalni można zainstalować dużą kserokopiarkę sieciową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z faktur zakupu materiałów służących wykonaniu usługi budowlanej w Niemczech podatnik ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwalnianemu nauczycielowi można potrącić z odprawy zaległe kwoty rat pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować maszyny i urządzenia do obróbki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna temperatura, do jakiej może ogrzać się od słońca stały zbiornik z ciekłym azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak amortyzować zespół maszyn i urządzeń tworzących jeden obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku żywienia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie CIT wywoła zaniechanie budowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy rozumieć sformułowanie "składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować wydatki na doskonalenie nauczycieli związane z prenumeratą czasopisma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową pracownika, który miał zapewnione wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo w informacji o warunkach zatrudnienia zawrzeć wymiar przysługującego pracownikowi urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi, który przepracował tylko kilka godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym uwzględnić dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dnia 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować koszty utrzymania nieruchomości zaliczonych do inwestycji długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób sąd powinien przekazać zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W którym roku stanowi koszt podatkowy refaktura polisy ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy błąd w obliczeniach pracownika powoduje, że wypłacone świadczenie wychowawcze jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy korekty ilościowej WNT należy dokonać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty wynagrodzeń kierownika budowy oraz pracownika budowlanego są kosztem bezpośrednim wytworzenia lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu koszty zużycia sprzęgła pompy elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nagły ból kręgosłupa przy schodzeniu z drabiny może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy należy przedmiot umowy potraktować jako należności licencyjne, czy jako usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy na zawiesiu powinna znajdować się tabliczka z wybitą datą, do kiedy zawiesie ma ważne dopuszczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy opłata członkowska Microsoft jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznaje transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnieni przed dwudziestu laty powinni przejść szkolenie wstępne (ogólne i stanowiskowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracowników zatrudnionych na takich samym stanowiskach można objąć rożnymi systemami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne