Questions and answers

W jaki sposób należy wyliczyć staż urlopowy, jeżeli pracownik podejmuje pracę u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT, jeśli sklep meblowy pośredniczy w udzielaniu kredytów przy zakupie mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym miesiącu zaksięgować fakturę wystawioną w maju z datą sprzedaży z marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

Co należny zrobić w sytuacji, gdy ilość pobieranej wody przekracza pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez instalacje i urządzenia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy bilety na mecz żużlowy wręczone klientom generują po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy decyzje w sprawach zasiłku stałego są podejmowane w granicach uznania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dłużnicy alimentacyjni mogą wpłacać zadłużenie do OPS czy powinni do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu świadczenia wychowawczego jest dochodem opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy gadżety reklamowe producenta powodują powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy godzina zgonu powinna być w karcie wypisowej pacjenta wpisana jako godzina wypisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy ilość hektarów przeliczeniowych do obliczenia dochodowości ma znaczenie na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana pozwolenia zintegrowanego z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kwoty zwrócone podatnikowi na mocy wyroku sądu stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można pomniejszyć zaliczkę za kwiecień o nadwyżkę z I kwartału 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy uregulować kwestię poboru wody na podlewanie ogrodów działkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni o głębokości do 30 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nowy regulamin wycieczek szkolnych można wprowadzić zarządzeniem dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy opisane przedsięwzięcia są zgodne z przeznaczeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy organ może wygasić zezwolenie na zbieranie odpadów wydane firmie X na wniosek firmy Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy organ wskazany przez SKO wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego i wypłaca je?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy orzeczone wyrokiem znęcanie się nad dzieckiem wyklucza pobieranie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturze zakupu od firmy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić notę obciążeniową za uszkodzenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może zaakceptować rozliczenie delegacji z załączoną fakturą proformą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownica powinna wykorzystać bieżący urlop wypoczynkowy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownicy powinni przechodzić instruktaż stanowiskowy w zakresie korzystania z zakładowej szatni i łaźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców nabywa prawo do odprawy emerytalnej u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy wymagają, aby pielęgniarka zawsze korzystała z wózka funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rekwizycja palet podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzic może przebywać na urlopie wychowawczym, jeżeli inny domownik może opiekować się dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy społecznemu inspektorowi pracy można powierzyć inną pracę na postawie art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty VAT odnośnie podatku odliczonego przy pracach remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy udział pracowników w jubileuszu firmy generuje po ich stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi transportowe/ kurierskie, wykonane w ramach importu usług, są opodatkowane podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie w naturze stanowi dochód na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy za pracę w święto należy się odbiór nadgodzin w stosunku 1:1,5?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wskazane działania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kartonu z nadrukiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT szkoła prywatna powinna opodatkować sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT nalezy zastosować do sprzedaży części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy świadczeniu usług, związanych z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, której mąż jest rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wpływa na prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać prawidłowa numeracja dopuszczenia programów szkolnych prowadzona przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie ws. dodatków mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak uregulować pracę w święta, które zagranicą są dniami roboczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak ustalić gminę właściwą do ponoszenia odpłatności za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić limit transakcji z podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wprowadzić do ewidencji środek trwały ujawniony podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jesteśmy S

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia planu urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy występuje pośrednictwo finansowe i jakie ma to skutki w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto ma rozstrzygnąć czy poniesione nakłady są remontem czy modernizacją - księgowy czy właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne