Questions and answers

W jaki sposób skorygować fakturę dokumentującą WDT, jeśli nie wskazano na niej stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić jeśli z treści gwarancji nie wynika, że zwrot gwarancji powoduje jej wygaśnięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zakład powinien dołączyć projekt instrukcji gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki może nie wyrazić zgody na termin wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownicę obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy działania fundacji w zakresie promocji i ochrony zdrowia podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy fakturę za wykup leasingu można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy gmina może dokapitalizować spółkę komunalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy należy naliczyć podatek z tytułu sfinansowania przez pracodawcę wyjazdu rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy OPS na wniosek szkoły powinien zbadać sytuację wskazanego dziecka w jego miejscu zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba prawna zawierająca umowę "kontrakt menadżerski" jest zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy placówka, która zamierza zorganizować grilla dla uczniów, powinna powiadomić stosowne organy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT przy zakupie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przechowywanie gazów technicznych na zewnątrz pomieszczeń wymaga wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy spawanie gazowe należy do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy spółka polska jest obowiązana do wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż quada z majątku prywatnego podatnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej można osiągać przychody z wynajmu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w sklepie odzieżowym ekspedientka powinna mieć możliwość siedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy wydatki związane z postawieniem hali będzie można amortyzować w przeciągu 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone w ramach służebności przesyłu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wystawiona przez wynajmującego faktura stanowi jego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wytwórcą odpadów jest podmiot, który świadczy usługę wymiany baterii w wózku widłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający powinien uznać referencje za usługę wykonaną przez centralę firmy na rzecz jej oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zarząd może zlecić sporządzenie sprawozdania z działalności osobnemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy ZUS ma prawo ustanowienia hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie należnych mu składek objętych układem ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć pole do paintballa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi utrzymania boisk świadczone na rzecz placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich rozliczeń dot. samochodu należy dokonać na gruncie VAT w związku z likwidacją samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są obowiązki kierownika wycieczki i pilota w trakcie wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia urlopowego i wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w zaświadczeniu o zarobkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby dokonać przekształcenia leasingu operacyjnego w leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie przeznaczone na magazyn chemiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie u.p.s. rozliczyć dochód uzyskany z tytułu spłaty zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w zakresie składek ZUS, jeżeli pracownik został przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak przed prawomocnym orzeczeniem o rozwodzie traktować ojca rodziny przy ustalaniu jej składu do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczyć sfinansowanie pracownikom noclegów na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć szkodę losową spowodowaną pożarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy pracownica może kontynuować przerwany urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kto powinien złożyć podpis CIT-8: zarząd czy zarządca wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach rozliczać dzień telepracy, jeśli nastąpi awaria internetu i sieci komórkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały, który stanowi kontynuację świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Po jakim kursie i jak należy zaksięgować przelew z konta firmowego w PLN na konto firmowe w EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakim przypadku spółka ma obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W którym momencie ująć księgach rachunkowych duplikat faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego dnia kurs walutowy należy brać pod uwagę, rozliczając zagraniczny wyjazd służbowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy inkasent może pobierać zaległe podatki lokalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką opodatkować bilety wstępu na koncert jubileuszowy, zorganizowany przez firmę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy alimenty od męża należy uwzględniać w dochodzi rodziny, która ubiega się o świadczenie rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy brak udziału w szkoleniu może generować przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód z PIT-39 należy uwzględnić do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dokumentacja poziomu bezpieczeństwa maszyn powinna być zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kara umowna generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty ponoszone przez przedstawicielstwo polskiej spółki na terenie Niemiec stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można przerwać urlop macierzyński przed upływem 20 tygodni i wykorzystać go w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy odpady z odkurzacza przemysłowego na myjni samochodowej mogą być wyrzucane do pojemnika na odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne