Questions and answers

Czy wystarczy, że pracownika zapozna się ze skróconą instrukcją eksploatacji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z faktury wystawionej przez firmę świadczącą usługę przewozu osób, przedsiębiorca może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy żeby potwierdzić utratę dochodu konieczne jest przedstawienie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest różnica między indywidualnym, a ruchomym rozkładem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka wysokość zasiłku przysługuje za urlop rodzicielski udzielony w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do refaktury kosztów biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki akcyjnej niemieckiej polskiej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać pracownik wyjeżdżając do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła zezłomowanie niekompletnego pojazdu zamortyzowanego w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wypłata dywidendy holenderskiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać prezentacja bilansowa wykupu przed czasem samochodu z leasingu oraz jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości uzyskanych w ramach podziału majątku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym należy rozliczać odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje 50% podstawowej stawki diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i w jakiej powinno ono być formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kto składa oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kto w spółce z o.o. powinien zawierać umowy o pracę z nowo przyjętymi pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może zobowiązać podmiot do zalesienia działki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na podstawie jakich umów może działać zawodnik i trener?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Pod jaką datą ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Przy jakiej wartości progu działania pracownik jest narażony na drgania miejscowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik, który podpisał umowę szkoleniową, jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób zapłacić nauczycielom wynagrodzenie za pobyt na zielonej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Zasiłek w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi w czasie pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jakim dniem rozwiązuje się umowę o praktyki absolwenckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem małe domy mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy do dochodu rodziny przy świadczeniu wychowawczym wlicza się ukraińską pomoc na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dokonanie eksportu usług dla unijnego podatnika pociąga za sobą obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do zgłoszenia wykonania pomostu na zbiorniku śródleśnym wymagana jest zgoda właściciela wody podziemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy druga strona transakcji może się powołać na wydaną interpretację?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli nie odebrano zasiłku za jeden miesiąc należy wstrzymać świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników staje się pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kierownikowi w zakładzie budżetowym można na okres 3 miesięcy powierzyć wykonywanie innej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można opracować wspólną instrukcję na korzystanie z wód dla zależnych od siebie zakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy można umorzyć zaległości w odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacone pracownikowi z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia są zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy osobie zatrudnionej na umowę o pracę celem przygotowania zawodowego przysługuje urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownicy niepedagogicznej przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze 35 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy specjaliści, zatrudnieni u organizatorów pieczy zastępczej, mogą kontrolować rodziny zastępcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przedmiotem ugody może być wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy sorbent można uznać za urządzenie do likwidacji wycieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy spółka w upadłości likwidacyjnej może amortyzować nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy Straż Miejska jako jednostka budżetowa gminy, prawidłowo opisuje cel poniesionego wydatku na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy uregulowanie zobowiązań wobec spółdzielni poprzez wykonanie świadczeń niepieniężnych można rozliczyć w KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy ustalając dochód przy dodatku mieszkaniowym należy uwzględnić świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w 2016 r. można rozliczyć po 50% strat z 2012 r., 2013 r. oraz 2015 r., czy tylko 50% z 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość zakupu części i usług do samochodu sponsorowanego podlega opodatkowaniu VAT u sponsora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w dokumentach ośrodka pomocy społecznej należy przechowywać kserokopie dowodów osobistych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne