Questions and answers

Czy zezłomowanie pojazdu wiąże się z koniecznością korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być treść karty do głosowania w konkursie na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie hełmy ochronne należy przydzielić pracownikom pracującym na drabinach przejezdnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie przepisy regulują sposób przydziału uczniów danej klasy do poszczególnych oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprzekazania przez dyrektora szkoły pisma adresowanego do nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak liczyć dochód ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku wyłączania gruntu klasy III z produkcji rolnej pod istniejącym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak uprawdopodobnić nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód rodziny posiadającej gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, w przypadku gdy lekarz rozlicza się w tzw. okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kiedy umowę cywilnoprawną można zakwalifikować, jako umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od jakich czynników zależy obowiązek poboru opłaty miejscowej od gości stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować dochód uzyskany ze sprzedaży książki napisanej i wydanej we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać towar handlowy spółki cywilnej na potrzeby prywatne jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z ilu przedmiotów uczeń może zdawać egzamin poprawkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co zrobić ze sprostowaniem świadectwa pracy, jeśli pracodawca przebywa w areszcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy bank ma prawo skierować pytanie do Rzecznika Konsumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy budynki, które nie posiadają kompletnego pokrycia dachowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dla odpadu o kodzie 20 01 99 należy wykonywać badania do karty charakterystyki odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek udostępniać regulaminy na żądanie związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy finansowanie wyżywienia pracownikom przebywającym w podróży służbowej generuje przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy istnieje duże ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe operacji dokonanej przez małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy koszty obsługi prawnej, związanej z nabywaniem udziałów, podlegają zaliczeniu do ceny nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można zakazać pracownikowi kwiaciarni prowadzenia konkurencyjnego biznesu w promieniu 10 km?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nadwyżka wartości noclegu ponad kwotę limitu noclegowego stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nakłady poniesione na ulepszenie budynku podnoszą wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na wykonanie progu piętrzącego wodę należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy niepełnoletnia matka może wnioskować o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy okres pobierania świadczeń z pomocy społecznej wlicza się do ogólnego stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur zakupu posiadających NIP z przedrostkiem PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy polska spółka, której 100% udziałowcem jest spółka niemiecka, zobowiązana jest do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy praca modela polegająca na udziale w pokazie mody może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych w narażeniu na 10-procentowy roztwór formaliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem schroniska umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka wodna, która została utworzona na mocy regulacji z lat 60. nadal funkcjonuje w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przyznane jednemu małżonkowi można przekazywać do rąk drugiego małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy umowę o pracę na zastępstwo można rozwiązać z uwagi na długotrwałą nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy z rozkładu czasu pracy musi wynikać z jakiego tytułu pracownik otrzymuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy żona może amortyzować część środka trwałego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeśli drugie dziecko kończy 25 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak amortyzować niskocenne środki trwałe dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką metodą ocenić ryzyko zawodowe dla pracy przy środków chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne