Questions and answers

Czy każdy monter rusztowań powinien być przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy koszt szkoleń powinien być ujęty na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można wstecznie skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nakład na wywiercenie otworu jest nakładem na budynek, czy na linię produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej remont budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy zgłosić do ubezpieczeń osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia trwającą jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy nauczycielka urodzona w 1957 r. nabyła uprawnienia do wcześniejszej emerytury według starych zasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można pośmiertnie przyznać nagrodę za osiągnięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy niewykazanie przychodu pracownika obliguje do złożenia korekty PIT-11 oraz PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłata za prezentację firmy na spotkaniu biznesowym jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia może podjąć aktywność edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy podmiot, który wniósł wadium, a nie złożył oferty może wnieść odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy premia z zysku powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż kupionego w 2007 r. budynku będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenia z ZFŚS przyznawane z pominięciem kryterium socjalnego podlegają opodatkowaniu i ozusowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy w stosunku do dodatkowego ubezpieczenia należy ograniczyć wartość polisy do odpowiednika 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonawca może wskazać w ofercie dwa terminy gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zakup praw autorskich do książki, której autorem jest Niemiec skutkuje koniecznością wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zapis w sprawie zapomogi losowej w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zarządca infrastruktury kolejowej będzie podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak amortyzować opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę okien wraz z montażem na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku od towarów i usług należy rozliczać nakłady na inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak odwołanie od części orzeczenia o niepełnosprawności wpływa na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo na fakturze określić nazwę usługi polegającej na przewozie mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zgłosić osobę pobierającą SZO na małżonka do ubezpieczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie ws. świadczenia wychowawczego, jeśli dziecko nie zamieszkuje z wnioskodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uwzględnić zmianę wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować rezerwy na niespłacone należności w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków i budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Od jakiej daty przyznać zasiłek stały po postępowaniu odwoławczym od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób istniejącą szkołę podstawową można przekształcić w zespół szkolno-przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy do stażu pracy od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej zaliczamy okres wychowywania dziecka do lat 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy drobne nagrody wydawane pracownikom podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dziecko z małżeństwa niezamieszkujące z ojcem wchodzi w skład rodziny przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy lampa biurowa LED powinna zostać zaklasyfikowana jako dioda LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nadpłatę można zwrócić z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy sporządzić kartę wypadku w drodze do pracy, jeśli poszkodowany odmawia zgłoszenia wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy obrót z tytułu świadczenia usług budowlanych na terenie Czech należy wykazać w poz. 11 deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po dacie śmierci wnioskodawcy OPS może wypłacić zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podwyższenie kapitału podstawowego z zysku opodatkowane jest 19% ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy po przejściu zakładu pracy lub jego części nowy pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy socjalni muszą poza czasem pracy wykonywać obowiązki dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przychód uzyskany w ramach pomocy de minimis podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy świadczeniu wychowawczym umowy zlecenia zawarte i zakończone w 2014 r. powinny zostać uznane za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy rozbudowa istniejącego cmentarza przed 1995 r. wymagała uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy schroniska dla bezdomnych zwierząt można zaliczyć do budynków z zakresu budownictwa mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy składka ubezpieczeniowa z tytułu wadium przetargowego może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości, od której zasiedlenia minęły już 2 lata, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy uczeń może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową przed ukończeniem 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki na stypendia i koszty studiów przyszłych pracowników mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne