Questions and answers

W jaki sposób rozliczyć VAT w przypadku, gdy podatnik wynajmuje lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób ujawnić program komputerowy w ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR akcyzę zapłaconą za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy budowa stadionu na wsi jest inwestycją liniową celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona na innej podstawie niż umowa o pracę może być członkiem komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy określają maksymalną długość przedłużacza elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy sprzeciw członka wspólnoty mieszkaniowej wstrzymuje rozpatrzenie wniosku o usunięcie drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy starosta może dokonać oceny udatności upraw leśnych w trzecim roku od zalesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w deklaracji ZUS-IWA powinno się uwzględnić wypadki, które nie skończyły się zwolnieniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu będącego środkiem trwałym w firmie należy dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu jestem zobowiązana do dokonania korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup łodzi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej daje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy z punktu widzenia przepisów bhp dopuszczalne jest przelewanie kanistrami paliwa do samochodów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć podmiot przed określeniem prognozy oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie przepisy określają składowanie stojaków przy stacjach transformatorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do rozpatrywania spraw związanych emisją do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi przedpłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy i jak często należy wykonać przegląd elektronarzędzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy pracownikowi można naliczyć 13 kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu prawa do zasiłku celowego należy uwzględnić kwotę alimentów zasądzoną czy faktycznie otrzymaną

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy szafka pracownika może być wyposażona w dwie przegrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłatę p.d.o.f. wynikającą z dokonania korekty składek społecznych i zdrowotnej zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak w bilansie otwarcia w przypadku przekształcenia wykazać w spółce z o.o. zysk wypracowany przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy osobę można traktować jako rezydenta podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób magazynować substancje chemiczne w warsztatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czego należy żądać od inwestora, który złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy w ramach legalizacji stawów rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy asystentowi rodziny, zatrudnionemu na umowę o pracę, można przyznać zwrot kosztów dojazdu do rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy dermatolodzy mogą leczyć boreliozę, czy tylko diagnozować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy do czasu pracy w delegacji należy wliczyć godziny, w czasie których pracownik nie świadczył pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przekazania staroście uchwaloną gminną ewidencję zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy instytucja płatnicza będzie zobligowana badać sprawozdanie finansowe jeszcze za rok 2015 czy już za rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy lekarz powinien potwierdzić karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy można eksploatować urządzenia nieposiadajace tabliczek znamionowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można odliczać VAT z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, którą podatnik sprzedajemy najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można połączyć urlop z odbiorem godzin nadliczbowych i skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można udzielić zasiłku okresowego z tytułu przemocy w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można wprowadzić pracę zmianową jeżeli pracownicy są zatrudnieni w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nabycie prawa do emerytury jest uzależnione od rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy nauczyciel religii może uzupełnić etat w przedszkolu w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niefortunny odruch pracownika może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy odpady o kodach: 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40 należy zakwalifikować jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy odstępne za cesję umowy leasingu może być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy opodatkowanie wynagrodzenia delegatów spółdzielni podatkiem zryczałtowanym jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, od zakupu towarów, które później skradziono?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy praca przy minimalnych ilościach substancji niebezpiecznych jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownik może zgłosić się dobrowolnie do pracy w nadgodzinach w warunkach mikroklimatu gorącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który dostał wezwanie do sądu należy się wynagrodzenie za ten dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracowników tymczasowych wlicza się do stanu załogi uzasadniającej utworzenie komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy regulamin ZFŚS musi być podpisany przez prezesa oddziału ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ramach dyżuru wakacyjnego można przenieść pracownika obsługi z jednego przedszkola do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego można pełnić funkcję członka zarządu innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę można wskazać, jako miejsce pracy pracownika, kilka jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy wynagrodzenie dyrektora OPS podlega ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wystarczy, że pracownika zapozna się ze skróconą instrukcją eksploatacji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z faktury wystawionej przez firmę świadczącą usługę przewozu osób, przedsiębiorca może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy żeby potwierdzić utratę dochodu konieczne jest przedstawienie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne