Questions and answers

Czy dermatolodzy mogą leczyć boreliozę, czy tylko diagnozować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy do czasu pracy w delegacji należy wliczyć godziny, w czasie których pracownik nie świadczył pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przekazania staroście uchwaloną gminną ewidencję zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy instytucja płatnicza będzie zobligowana badać sprawozdanie finansowe jeszcze za rok 2015 czy już za rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy lekarz powinien potwierdzić karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy można eksploatować urządzenia nieposiadajace tabliczek znamionowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można odliczać VAT z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody, którą podatnik sprzedajemy najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można połączyć urlop z odbiorem godzin nadliczbowych i skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można udzielić zasiłku okresowego z tytułu przemocy w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można wprowadzić pracę zmianową jeżeli pracownicy są zatrudnieni w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nabycie prawa do emerytury jest uzależnione od rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy nauczyciel religii może uzupełnić etat w przedszkolu w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niefortunny odruch pracownika może być uznany za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy odpady o kodach: 19 12 02, 19 12 03 i 20 01 40 należy zakwalifikować jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy odstępne za cesję umowy leasingu może być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy opodatkowanie wynagrodzenia delegatów spółdzielni podatkiem zryczałtowanym jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, od zakupu towarów, które później skradziono?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy praca przy minimalnych ilościach substancji niebezpiecznych jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownik może zgłosić się dobrowolnie do pracy w nadgodzinach w warunkach mikroklimatu gorącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który dostał wezwanie do sądu należy się wynagrodzenie za ten dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracowników tymczasowych wlicza się do stanu załogi uzasadniającej utworzenie komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy regulamin ZFŚS musi być podpisany przez prezesa oddziału ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ramach dyżuru wakacyjnego można przenieść pracownika obsługi z jednego przedszkola do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego można pełnić funkcję członka zarządu innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w umowie o pracę można wskazać, jako miejsce pracy pracownika, kilka jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy wynagrodzenie dyrektora OPS podlega ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wystarczy, że pracownika zapozna się ze skróconą instrukcją eksploatacji maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z faktury wystawionej przez firmę świadczącą usługę przewozu osób, przedsiębiorca może odliczyć cały VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy żeby potwierdzić utratę dochodu konieczne jest przedstawienie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest różnica między indywidualnym, a ruchomym rozkładem czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka wysokość zasiłku przysługuje za urlop rodzicielski udzielony w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do refaktury kosztów biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku ze sprzedażą 100% akcji spółki akcyjnej niemieckiej polskiej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać pracownik wyjeżdżając do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła zezłomowanie niekompletnego pojazdu zamortyzowanego w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wypłata dywidendy holenderskiej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać prezentacja bilansowa wykupu przed czasem samochodu z leasingu oraz jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić rozkład czasu pracy pracowników zatrudnionych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości uzyskanych w ramach podziału majątku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak w przypadku pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym należy rozliczać odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje 50% podstawowej stawki diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i w jakiej powinno ono być formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto składa oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez drugiego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kto w spółce z o.o. powinien zawierać umowy o pracę z nowo przyjętymi pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może zobowiązać podmiot do zalesienia działki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na podstawie jakich umów może działać zawodnik i trener?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Pod jaką datą ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Przy jakiej wartości progu działania pracownik jest narażony na drgania miejscowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik, który podpisał umowę szkoleniową, jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób zapłacić nauczycielom wynagrodzenie za pobyt na zielonej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Zasiłek w jakiej wysokości przysługuje pracownikowi w czasie pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jakim dniem rozwiązuje się umowę o praktyki absolwenckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem małe domy mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne