Questions and answers

Czy zakup dużej ilości owoców od rolnika można udokumentować dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za nieprzepracowany dzień praktykantowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Do jakiej instytucji powinien zwrócić się emeryt w sprawie stwierdzenia podejrzenia choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kody odpadów zaliczane są do złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie kroki należy podjąć gdy osoba pobierająca 500 plus zmieni miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wycofanie samochodu z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć dochód w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie dyrektora szkoły w trakcie urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak należy realizować zajęcie lokaty oszczędnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak opodatkować wiatę wpisaną do ewidencji środków trwałych jako budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jak podatnik powinien odliczyć VAT od zakupu i remontu mieszkania, w związku ze zmianą jego przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak przy świadczeniach rodzinnych obliczyć dochód z uwzględnieniem jego uzyskania i zasady złotówka za złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustala się podstawę wymiaru składek pracownicy na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak utrata dochodu wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy ująć przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy uznać, że zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy podatnik powinien się zarejestrować dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania opłat zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi samorządowemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze w przypadku wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W którym dniu dyrektor szkoły nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakich powodów uprawnienia do uzyskania renty rodzinnej są uzależnione od rodzaju szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co powinien wziąć pod uwagę organ rozpatrując wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dyrektor instytucji kultury przebywający na zwolnieniu lekarskim może podpisać umowę o pracę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy elektryk może wymienić wtyczkę w przedłużaczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy firma, od której nabyliśmy złom musi wystawić z tego tytułu fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jednostki sfery finansów publicznych obowiązują zasady jednolitego pliku kontrolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy konieczne jest segregowanie przechowywanych substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ma miejsce import usług transportu międzynarodowego ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy matka może czerpać dochody z najmu mieszkania użyczonego jej przez syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji łodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury wystawionej przez radcę prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można wykazać jako wartość zerową w remanencie likwidacyjnym amortyzowane meble?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie wykonywanie czynności w laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy nadal obowiązuje zwolnienie z VAT dotyczące zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie PKD 68.32.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy korygować PIT-11 i PIT-4R w przypadku korekty składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy zaprosić członków rady nadzorczej na roczne zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy nieodliczony VAT może być kosztem uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów generuje przychód po stronie przekazującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nieściągalną wierzytelność można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy obliczając emisję spalin z kotła olejowego należy uwzględnić moc cieplną kotła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy odszkodowanie od ubezpieczyciela za skradziony samochód jest przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie walutowym należy rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłacanie za pracowników niani dla dziecka, generuje przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy opłaty jakie pobiera licencjodawca stanowią jego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pełnomocnik może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za opłatę wstępną od leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik może rozpoznać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić pracownikowi z wynagrodzenia koszty wycieczki finansowanej ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik jest zobowiązany do podpisania się pod nałożoną karą porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy prawo opcji może być kryterium oceny ofert w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne