Questions and answers

Czy pracownikowi, który w danym miesiącu nie wykonywał telepracy należy wypłacić dodatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy należy odprowadzić składki ZUS od nierezydenta z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy wypłacić odprawę rentową osobie pracującej w szkole na stanowisku sprzątaczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy i w jaki sposób podatnik może odzyskać VAT od niezapłaconej przez kontrahenta faktury z lutego 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości istnieje obowiązek dokonania dopłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć dopłatę przy rozliczeniu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę od nowego roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy opłata weryfikacyjno-marketingowa jest pośrednim kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest pracodawcą pracownika samorządowego zatrudnionego w urzędzie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie informacje powinna zawierać instrukcja na wypadek awarii gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT w momencie otrzymania faktury za wynajem maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak amortyzować lokal, który po nabyciu należało zmodernizować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być stosowana przy sprzedaży suplementów diety i odżywek dla sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej wysokości można dokonywać potrącenia z wynagrodzenia otrzymywanego przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT świadczenie usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakich zasad należy wystawić fakturę końcową w 2017 r., jeśli zaliczki wpłacono w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jeżeli czyn karalny został popełniony kilka razy skutecznym jest złożenie jednego czynnego żalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wydatek na wykonanie dokumentacji budowlanej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszt promesy kredytowej stanowi koszt pośrednio związany z uzyskiwanymi przez podmiot przychodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie warunków określonych w decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto powinien podpisać PIT-11 wysyłany dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy niewypłacone alimenty należy wliczyć do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można odmówić dożywiania dzieci w szkole, jeżeli rodzina posiada środki finansowe na zapewnienie posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dochód powstały z tytułu sprzedaży akcji innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szpital musi udostępnić pacjentowi informację na temat warunków zatrudnienia lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Kiedy rodzeństwo ma obowiązek sprawowania opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wybrakowane wyroby z tworzyw sztucznych są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy burmistrz może wydać decyzję podziałową, której załącznikiem będzie kserokopia projektu podziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy córka może pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy na ojca, który jest żonaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Który organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy w pasie technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak należy zakwalifikować instalację jako nową czy istniejącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować martwe ryby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy wypłacone pracownikom premie uznaniowe należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówień wielorodzajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze, jeśli wnioskodawca utracił zatrudnienie w grudniu 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek stały i przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej, której opiekunem prawnym jest jej siostra?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, jeśli osoba posiada dwa tytuły do objęcia ubezpieczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy można zmienić decyzję, przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zawarcie umowy zlecenia zawsze oznacza pozbawienie prawa o świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co oznacza termin "autoryzacja wyników badań" w świetle ustawy o diagnostyce laboratoryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Kto jest organem właściwym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku wydania decyzji nieuwzględniającej całości wniosku strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży gotowego łańcuszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne