Questions and answers

Czym charakteryzuje się kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy od bieżących potrąceń nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oblicza się odsetki ustawowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy odpady przywiezione z państwa należącego do UE można ponownie wysłać za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu na rowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pomimo nieprzekroczenia kwoty warunkującej zwolnienie z podatku będę mogła dokonać rejestracji na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik wezwany przez sanepid w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźniej zachowuje prawo do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej jest korzystne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może zaniechać ujmowania w przychodach spółki opłat administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka słusznie wystawia faktury z tytułu wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy środki uzyskane przez rodzinę z programu 500+ wliczają się do dochodu przy ustalaniu stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Dlaczego w niektórych przypadkach firmy wystawiają na raty i odsetki noty obciążeniowe, a nie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do której kategorii zaspokojenia należą obecnie wierzytelności banku z tytuły kredytów i pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować koszty eksploatacyjne i media przenoszone na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak bank powinien wskazać swoją wierzytelność w sporządzanym przez nadzorcę sądowego spisie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Jakie elementy powinna posiadać faktura rozliczeniową za media za okres styczeń-czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie lata mamy wziąć pod uwagę rozpatrując obowiązek przesyłania rejestrów VAT w formie JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, który organizuje spotkanie towarzyskie dla pracowników i ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot, by móc wybudować staw rybny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do wynagrodzenia zarządu wypłaconego w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakim kluczem rozliczyć koszty wspólne w ramach prowadzonej działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie dzikich wysypisk śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie odtworzenia przepustu pod drogą krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak liczyć 3-dniowy termin na złożenie oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość odprawy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak poprawnie naprawić błąd polegający na nieujmowaniu amortyzacji w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli żonę osoby pobierającej zasiłek stały uzyskała dochód z pracy dorywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak uzasadnić w pkt 10.4. protokołu powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy można dokonać korekty deklaracji ubezpieczeniowej ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownikowi przysługuje zwrot za dojazd prywatnym autem na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakich sytuacjach nie istnieje obowiązek dołączenia do oświadczenia majątkowego zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakim czasie starosta powinien opracować wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować budynek, w którym znajduje się bar?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić masę wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jakim jest toner?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób organ może wyegzekwować wypłacony zasiłek stały, jeżeli klient nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna obciążyć pracownika za bezprawne skorzystanie z usług taksówkarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma litewska powinna być podatnikiem VAT w Polsce, jeśli firmie w Polsce zleca konkretną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy miejsce prowadzenia działalności może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy możliwa jest praca nauczycielki podczas urlopu wychowawczego na 7/10 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy powoduje obniżenie obowiązujący go wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nowe wyposażenie oddziału firmy należy amortyzować jako zestaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązek przekazywania pliku JPK_FA dotyczy przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organ, wydając zezwolenie na usuniecie drzew, może zobowiązać podmiot do wykarczowania pni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po zakończeniu umowy najmu najemca będzie zobowiązany do korekty VAT odliczonego z faktur za remont i modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne