Questions and answers

Kiedy pracownikowi przysługują 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2016 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy koszty związane z działalnością deweloperską stanowią koszty pośrednie czy bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kryterium cena 60 proc. oraz termin dostawy 40 proc. są prawidłowe w przetargu na zakup detektorów radiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można użytkować urządzenia zawierające PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na postanowienie o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na wykonane w XIX w. urządzenia wodne należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy ojciec posiadający gospodarstwo rolne może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy płyta wiórowa, karton oraz taśma propylenowa wykorzystywane do pakowania produktów są opakowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik PIT musi informować urząd skarbowy o terytorialnej strukturze zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy potrącenie komornicze pozbawia pracodawcy dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu kosztów związanych z nabyciem samolotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka może prowadzić działalność w nowym miejscu jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy właściciel wyrobiska pożwirowego może ogrodzić nieruchomość przyległą do wody stojącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze może zostać rozpatrzony w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w okresie likwidacji Spółdzielnia Kółek Rolniczych jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wprowadzający sprzęt powinien odbierać od jednostek handlowych zużyty sprzęt elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w trakcie urlopu bezpłatnego lekarz może pełnić dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w związku z zapłaconą w Finlandii opłatą targową, podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zasiłkek chorobowy należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Gdzie może być przechowywana dokumentacja rachunkowa i podatkowa zlikwidowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak amortyzować używany budynek niemieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku sprzedaży blachy jako materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać zatrudniając cudzoziemca spoza UE na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o rejestrację łodzi przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie odsetki należy stosować gdy świadczenie pieniężne stało się wymagalne w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić likwidację kasy fiskalnej w spółce przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową, jeżeli następuje zmiana strefy czasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić zmianę sytuacji dochodowej warunkującej prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo w harmonogramie pracy zaplanować pracownikowi niepełnosprawnemu dzień wolny za pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wliczyć do dochodu rodziny wynagrodzenie otrzymywanie z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować usługę transportową związaną ze sprzedażą środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy stosuje się 50-procentowy limit pokrywalności wpłaty na PFRON ulgami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Od kiedy stronie należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakie koszty zaliczać odsetki od wykorzystanego kredytu na zakup środka transportu po jego przyjęciu do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskiwane od zagranicznego pracodawcy, który nie posiada w Polsce siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż złomu niewsadowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy zrekompensować lekarzowi godziny pełnionego dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób organ może wyegzekwować nieuiszczoną opłatę za posiadanie psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób starosta powinien rozpatrzyć zastrzeżenia dotyczące projektu UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Z jakim dniem należy wyrejestrować przedszkole niepubliczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej należy zapewniać co najmniej 11 godzinny odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszty sporządzenia aktu notarialnego powinny zwiększyć wartość przyjętego w aporcie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy niezanieczyszczony urobek z pogłębiania istniejących torów wodnych na obszarach morskich jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nota księgowa jest wyszarzającym dowodem dla udokumentowania wymiany towaru w ramach uznanej reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia powinno być dokonane fakturą, czy notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy otrzymane przez naszą spółkę wynagrodzenie od agenta za administrowanie polisami jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatki zabezpieczone hipoteką do 2002 r. się przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury na zakup karnetów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje otrzymaną zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne