Questions and answers

Jakie warunki bhp muszą być zapewnione na stanowisku do lakierowania płytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy udokumentować wymianę wadliwego ciągnika i jakie to będzie rodzić skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy usłudze wynajmu drukarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy zachodzi konieczność dodatkowych profilaktycznych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Które kwoty w deklaracji VAT-7 powinny być zaokrąglane?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim druku VAT-7 sporządzić deklarację za lipiec 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim etapie przetargu zamawiający powinien wymagać katalogów i folderów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze, jeżeli zaszła okoliczność utraty dochodu z dwóch tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować linię produkcyjną do peletu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować towary w razie ich przekazania na potrzeby własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna postąpić gmina, jeśli otrzymuje faktury po terminie płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wykazać na gruncie VAT fakturę na usługi celne od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy asystent rodziny może przekazać okresową ocenę sytuacji rodziny zastępcy dyrektora MOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy członek obwodowej komisji referendalnej jest funkcjonariuszem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. można obniżyć o koszty zakupu innych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy do stażu pracy wlicza się również praca za granicą na urlopie bezpłatnym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy e-maile ze służbowej skrzynki pocztowej pracownika urzędu stanowią informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma transportująca odpady na składowisko powinna posiadać zezwolenie na transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może naliczać odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie dla innej jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy komornik powinien wystawiać faktury za przejazdy i zapytania do urzędów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można wnioskować o urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy i następnie znowu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można zatrudnić córkę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nabyty grunt należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, aby stanowił koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy organ ma obowiązek udostępnić informację publiczną na podstawie anonimowego wniosku przysłanego e-mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podmiot może uznać, że trociny w wyniku procesu przetwarzania utraciły status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na remont urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze względu na niezdolność pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na zastępstwo należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przepust wykonany pod nasypem jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy schronisko dla osób bezdomnych jest zawsze ośrodkiem wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy spółka może wykorzystać zasolone wody w celu zwalczenia pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wpłaty zaliczek na zakup towarów mogą być zaksięgowanie na inne konto niż na konto należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w remanencie likwidacyjnym należy wykazać samochód, przy którego zakupie nie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w VAT można ponieść negatywne konsekwencje z powodu odsprzedaży paliwa bez koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zaliczka otrzymana od kontrahenta rosyjskiego rodzi obowiązek podatkowy w VAT w dacie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać dostawę towarów, dla której miejscem dostawy jest terytorium Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przeprowadzenie szkolenia administracyjno-biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak często (co ile lat) należy przeprowadzać szkolenie okresowe pracowników zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego z zakresu HACCP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie deklaracje nie wymagają składania pisemnych wyjaśnień w przypadku ich korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien mieć kierownik apteki przy jej otwarciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie orzeczenia lekarskie powinien posiadać kierowca zatrudniony na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są progi unijne dla jednoosobowych spółek prawa handlowego jednostek samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi samochodowemu w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy zaksięgować i rozliczyć przekazanie środka trwałego z jednostki macierzystej do oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wzruszenia decyzji ze względu na błąd organu w przypadku świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT pożyczkę rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić osobę posiadającą status uchodźcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z udzieleniem pożyczki spółce ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto przeprowadza procedurę przetargową na wykonanie remontu w zespole szkół, którego organem prowadzącym jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie powinno nastąpić rozwiązanie umowy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeżeli wnioskodawczyni zawarła związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

O jakie świadczenia z pomocy społecznej może ubiegać się małżeństwo cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy przedłużyć nauczycielce urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić początkową datę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne