Questions and answers

Czy sprzedaż samochodu niesie za sobą skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż usług frachyzy dla odbiorcy z Rosji podlega stawce 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy strata z tytułu likwidacji magazynu w związku z pożarem będzie stanowiła koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy środki otrzymane od dzierżawcy lokalu użytkowego stanowią przychody zwolnione wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy świadczenie własnej pracy na rzecz kontrahenta można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy tylko roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy udostępnienie pracownikom domku letniskowego stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wartość amortyzacji wartości firmy stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwrot przez kontrahenta kosztów za wnioski wizowe podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żona może przekazać zorganizowaną część przedsiębiorstwa mężowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak amortyzować drewniany amfiteatr?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować naprawę maszyny na rzecz firmy szwedzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy potraktować nabycie prawa do używania nazwy handlowej i logo przez okres 5 lat zapłacone z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak oskładkować i opodatkować umowę zlecenia zawartą z Polakiem, który będzie wykonywał pracę na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania na potrzeby VAT przy transakcji zamiany gruntu z dopłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać wydatki poniesione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku gdy budowla znajduje się na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

O ile tygodni przedłuża się urlop rodzicielski, jeżeli pracownica w trakcie jego trwania podejmie zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

O jaki dodatek należy powiększyć wynagrodzenie pracownika z tytułu pełnienia dyżury medycznego w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Przy jakich wartościach NDS pracodawca jest zobligowany zapewnić środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna określić podstawę opodatkowania na potrzeby wypełnienia formularzy IFT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód podatkowy za świadczone usługi poręczenia pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Co jest kosztem sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co pracodawca powinien zrobić ze zużytą odzieżą roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy diety są kosztem podatkowym pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektora SP ZOZ-u (podlegającego ustawie kominowej) należy brać pod uwagę przy naliczaniu odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy farmę fotowoltaiczną można zaklasyfikować jako urządzenie infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy fusy po kawie, stare torty i ciasta można uznać za odpady o zbliżonym składzie do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy grunt można wprowadzić do PKPiR na podstawie wyceny, jeśli znana jest wartość zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można zastosować zwolnienie z VAT przy sprzedaży budynku, wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy obciążenie operatora kart bankowych kosztami prowizji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik musi skorygować VAT od zakupu samochodu o połowę z tytułu podarowania ojcu połowy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownicy firmy zewnętrznej, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, muszą się poddać badaniom lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik odwołany przez pracodawcę z urlopu musi wykorzystać pozostałe dni wolne do końca roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekazanie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Spółka powinna naliczyć VAT od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy transakcje pomiędzy spółką a jej wspólnikiem można rozliczać w kosztach wszystkich wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy właściciel nieruchomości może zostać ukarany za brak wystarczającej ilości pojemników na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakład może mieszać i odprowadzać wspólnym wylotem dwa rodzaje strumieni ścieków technologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien przesłać dokumentację do kontroli uprzedniej niezwłocznie po wydaniu wyroku przez KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Gogojewicz Przemysław M | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie gospodarstwa rolnego synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana przeznaczenia inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakim organom należy przedstawić analizę porealizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić nieprzekraczalną linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne