Questions and answers

Czy pracownika samorządowego zatrudnionego na zastępstwo można przenieść do pracy w innej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik socjalny zatrudniony w OPS może wykonywać dodatkową pracę w innym podmiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy prowizja za zbycie samochodu osobowego, opodatkowana 23% VAT, daje prawo do pełnego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż kamienicy nabytej poza prowadzoną działalnością gospodarczą będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy teren obejmujący czaszę suchego zbiornika retencyjnego należy zaliczyć do obszaru szczególnego zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być świadczone zajęcia z hipoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zaliczka na poczet szkolenia może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić różne błędy rachunkowe w ofertach wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż budynku dokonaną przez podmiot świadczący usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie kroki może podjąć zleceniodawca, aby odzyskać od byłego zleceniobiorcy niesłusznie wypłacone kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak ma być liczony okres wypowiedzenia o pracę dyrektora, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo przyznać świadczenia rodzinne stosując mechanizm "złotówka za złotówkę”?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć korektę faktury dot. usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż na rzecz szwajcarskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenia transakcji z włoskim kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić SIWZ po nowelizacji PZP, która weszła w życie 28 lipca 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak wpływ na świadczenie wychowawcze ma uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kogo należy rozumieć jako osobę pracującą w styczności z żywnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Na kogo przechodzą prawa majątkowe po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Od jakiej daty organ powinien przyznać osobie uprawnionej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić pracownikowi odchodzącemu na emeryturę nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "powierzchnia użytkowa zabudowy działki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy czas pracy pracownika służby bhp może być nienormowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dla odliczenia ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko istotne są jego dochody tylko za okres pełnoletniości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do okresu wypowiedzenia umów na czas określony wlicza się okres trwania umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dyrektor ośrodka pomocy społecznej ma obowiązek powołania koordynatora bezpieczeństwa i zagrożeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dziecku studiującemu za granicą przysługuje Karta Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy finansowanie reprezentanta izby lekarskiej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy hala magazynowa o konstrukcji stalowej, lekkiej, niezwiązana trwale z gruntem stanowi budynek, czy budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jednorazową pożyczkę wlicza się do dochodu rodziny na potrzeby ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy koszty inwentaryzacji budynku do użytkowania można zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych mających uzstalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy noty księgowe wystawiane dla firm przez wspólnotę dotyczące części wspólnych są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obywatel państwa UE może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podczas zawieszenia działalności można wystawiać faktury zaliczkowe sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podmiot, który zamierza wybudować sztuczny zbiornik wodny powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy po śmierci uprawnionego, niewypłacony zasiłek stały przysługuje jego spadkobiercom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który pobiera rentę rodzinną, przysługuje odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca musi wykazywać diety z tytułu podróży służbowych w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy przy wydawaniu decyzji odmownej załączniki do decyzji ulegają zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy refakturowane koszty przesyłki pocztowej należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ryczałt za jazdy lokalne podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprawozdanie likwidacyjne spółki komandytowej należy złożyć w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne