Questions and answers

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze na starsze dziecko, jeżeli nastąpiła utrata dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli przyczyną jego nieobecności jest wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej formie wójt powinien powołać rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustala się podstawę ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wypłacić odprawę dla nauczyciela pracującego w szkole, która będzie zlikwidowana w danym roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym miejscu zatrudnienia pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawcy popełnili błąd sumując kwoty netto i brutto w swoich ofertach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy bluzy firmowe przekazane pracownikom należy uznać za przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dla uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy musi zostać spełniona przesłanka urazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy domy zakonne oraz plebanie należy zakwalifikować jako nieruchomości zamieszkałe, czy niezamieszkałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zatrudnić pielęgniarkę w ramach jednej umowy o pracę w dwóch różnych systemach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy można zobowiązać przedsiębiorcę do pokrycia w całości kosztów utrzymania cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podmiot może zbierać zmieszane odpady komunalne w bazie magazynowo-transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik służby bhp musi przejść badania lekarskie do pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przy pracach przy urządzeniach energetycznych w przestrzeniach zamkniętych konieczne jest wydanie dwóch poleceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy rosyjska spółka jest zagraniczną spółką kontrolowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy sądowi można udostępnić dokumentację medyczną innego pacjenta, który ma związek z rozpatrywanym roszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy szkolenie hakowego musi zostać przeprowadzone przez UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy upominki zakupione dla pracowników odchodzących na emeryturę stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi podologiczne można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zadania starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej są zadaniami z zakresu administracji rządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy zakup auta ze środków ZFRON może zostać podważony przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty należy przedłożyć w starostwie, aby zarejestrować łódź do rybactwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła ślub z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak naliczać podatek od nieruchomości za budowle linii kolejowej, która jest w trakcie rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości, której część uzyskano w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie podatkowe dla dwóch podatników podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymany zwrot składek na ubezpieczenia społeczne zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy następuje przedawnienie obowiązku wpłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zespół stacjonarnych urządzeń do produkcji mebli należy uznać za jedną instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób należy odróżnić proces R3 od procesu R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dokonany przez sprzedającego zwrot kupującemu kosztu PCC stanowi u sprzedającego koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli ofertę podpisał członek zarządu, który w KRS figuruje jako prokurent?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy datę rozpoczęcia nauki pracodawca może ustalić na podstawie oświadczenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dla budynku administracyjno-biurowego należy sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla instruktażu stanowiskowego dla prac szczególnie niebezpiecznych wymagane są udokumentowane programy szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy komitet organizacyjny samorządu fizjoterapeutów może przetwarzać dane osobowe fizjoterapeutów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy można uzyskać pozwolenie na budowę nowego obiektu, a później dokonać zgłoszenia rozbiórki starego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy naliczenie VAT przez sprzedawcę zagranicznego zwalnia nas z obowiązku rozliczania VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od wydatków związanych z objęciem patronatem klasy spółka ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy okres obniżonego wymiaru czasu ma wpływ na okres udzielanego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownika samorządowego zatrudnionego na zastępstwo można przenieść do pracy w innej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik socjalny zatrudniony w OPS może wykonywać dodatkową pracę w innym podmiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy prowizja za zbycie samochodu osobowego, opodatkowana 23% VAT, daje prawo do pełnego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne