Questions and answers

Jak należy zaksięgować i rozliczyć przekazanie środka trwałego z jednostki macierzystej do oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać wzruszenia decyzji ze względu na błąd organu w przypadku świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT pożyczkę rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić osobę posiadającą status uchodźcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z udzieleniem pożyczki spółce ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto przeprowadza procedurę przetargową na wykonanie remontu w zespole szkół, którego organem prowadzącym jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Puchacz Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie powinno nastąpić rozwiązanie umowy na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jeżeli wnioskodawczyni zawarła związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

O jakie świadczenia z pomocy społecznej może ubiegać się małżeństwo cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć urlop pracownika, który był zatrudniony na podstawie kilku umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy przedłużyć nauczycielce urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić początkową datę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jaki sposób spółka komandytowa powinna prezentować stratę w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jakich przyczyn można odwołać członka komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy przepisy regulują wysokość blatów roboczych dla pracowników pracujących przy maszynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości jest dochodem utraconym przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy faktura wystawiana przez zagranicznego kontrahenta musi zawierać nasz numer NIP z przedrostkiem PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy korzystanie z urlopu rodzicielskiego powoduje utratę prawa do dodatkowego urlopu przysługującego pracownikowi socjalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy wykazać w spisie z natury niekompletny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od należności za tantiemy wypłacane szwedzkiej spółce należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który nie ma zamiaru rozwiązywać stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy organ może odmówić przyznania zasiłku celowego, jeżeli potrzeba w postaci zakupu leków została zaspokojona?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze mogą skorzystać z programu dożywiania dzieci w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, że nie zostanie z nim zawarta kolejna umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy prezent przekazany kontrahentowi stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy przekształcaniu umowy o pracę nauczyciel musi ponownie dostarczać zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy siostrzenica jest osobą uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy strony stosunku pracy mogą wraz z zawarciem umowy szkoleniowej zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie wykupione na rzecz pracownika wysłanego w delegację stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy uczeń promowany do klasy V za granicą może zostać zapisany do klasy IV w polskiej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można wypłacić odsetki za nieterminową wypłatę świadczenia socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy złożenie ofert przez pracowników zamawiającego może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy znowelizowany art. 144 p.z.p. ma zastosowanie do umów zawartych przed 28 lipca 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż używanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty wypłacone na podstawie umowy zlecenia w kwocie poniżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup nagród dla klientów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przekazanie klientom próbek węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaplanować godziny dyżuru medycznego pracownikowi zatrudnionemu w podmiocie medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy organ może wychylić decyzję o skierowaniu osoby do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze w przypadku złożenia wniosku do organu niewłaściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób można wnieść grunt do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób należy oznakować opakowanie zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nadgodziny pracownikowi, który rozpoczyna pracę w poniedziałek rano?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne