Questions and answers

Jak amortyzować instalację gazową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak oszacować w planie zamówień wartość różnych robót budowlanych w jednym zespole pałacowo-parkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy cena jednostkowa brutto może wynosić 0,01 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kto kieruje pacjenta, który przebywa w stanie wegetatywnym w szpitalu, do ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy firma, która sortuje używaną odzież, powinna uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Kto powinien wypełniać obowiązki wprowadzającego sprzęt w przypadku umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w treści ewidencji VAT muszą być bezwzględnie wskazywane nazwy towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniach czasowej pracy należy zapewnić dostęp do światła dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Zasada Jarosław | Aktualne

Czy szkoła artystyczna, niebędąca podatnikiem VAT, powinna wysyłać JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapewnienie noclegów sportowcom generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przetwarzanie odpadów niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy finansowanie pracownikom kursów językowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż dźwigu wraz z montażem można potraktować na potrzeby VAT jako kompleksową usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co to jest grupa zakupowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Kiedy zdarzenie wypadkowe można uznać za zbiorowy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT notę kredytową otrzymaną od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką datę powinno mieć uzupełnione oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy spółka może uznać wskazaną na darowanym wekslu kwotę za darowiznę podlegającą odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób uzasadnić brak podziału zamówienia na części na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie załączył druku oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód i koszty w sytuacji kiedy firma odmawia przyjęcia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wynagrodzenie członka rady nadzorczej musi być także dwuskładnikowe tj. zawierać część stałą i zmienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak określić katalog uprawnień zawodowych wymaganych w zakresie geodezji i kartografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy przepisy o minimalnej stawce godzinowej mają zastosowanie w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy usługa świadczona przez geodetę polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień należy ująć refakturowane wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika podlega wliczeniu do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy w przetargu ograniczonym należy udostępnić SIWZ na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można powierzyć obowiązki kasjera pracownikowi z obciążeniami komorniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka powinna być stawka godzinowa płacy minimalnej kierowcy wożącego towary do Austrii w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest płatnikiem podatku od wypłaconych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy osobę zatrudnioną na zastępstwo można przenieść do pracy w innym dziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić nauczycielce realizującej godziny ponadwymiarowe średnią urlopową za okres ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy ustalając uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu należy wliczyć kwotę zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy skapitalizowane odsetki podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy należy konsultować zwolnienia z radą pracowników w sytuacji, gdy w zakładzie działają związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji do umów sprzed 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę za uczestnictwo w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy rozliczać kwotę zmniejszającą podatek przy wypłatach po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy u osoby, która otrzymała zwrot wkładu mieszkaniowego powstaje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w trakcie biegu okresu wypowiedzenia pracodawca może rozwiązać umowę z tym pracownikiem ze skutkiem natychmiastowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Do jakich prac można zatrudniać pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczycielce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak określić zakres podwykonawstwa, gdy wykonawca powoła się na zasoby podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie roczne w przypadku zatrudnienia na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy może być udzielany w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy w przypadku, gdy w danym miesiącu pracownik otrzymał jedynie abonament medyczny, należy naliczyć koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne