Questions and answers

Czy dostawę książek należy potraktować jako WNT i wykazać podatek należny i naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy małżonek zmarłej podatniczki, która była nierezydentem, powinien się w jej imieniu rozliczyć z urzędem skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na odprowadzanie wód deszczowych ze szkolnego boiska sportowego do rowu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy oferta opatrzona jedynie imienną pieczątką, pozbawiona własnoręcznego podpisu, podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy organ może wstrzymać wypłatę zasiłku stałego, jeżeli świadczeniobiorca nie odbiera świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy przekazanie majątku wpływa na ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przetwarzanie (osuszanie) mułów węglowych rodzi ryzyko podatkowe na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy refaktura kosztów kuriera to eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka jest podatnikiem VAT i z działalności gospodarczej i z rolniczej, czy jest rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługi prawnicze w zakresie procesowej obsługi prawnej są wyłączone ze stosowania p.z.p. bez względu na ich wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy zamieszczenia informacji o podwykonawcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jaki dokument jest niezbędny do ustalenia prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie rozliczeń VAT wywoła przeniesienie siedziby firmy do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie przepisy należy stosować przy wysłaniu pracowników do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są wymagania dla rozprężalni gazów technicznych - tlenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak i kiedy spółka polska powinna wykazać i udokumentować sprzedaż samochodu na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wszczęcia postępowania w sprawie niewykonania obowiązku konserwacji rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć dodatkowy gratis wydany klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozumieć zwrot "miejsce podlegające bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego" zgodnie z art. 36b ust. 1a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie członka zarządu, który obok powołania wykonuje umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wykonanie usługi na własnym materiale, a jak na materiale powierzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak przyznać i wypłacić świadczenie wychowawcze, jeżeli zachodzi koordynacja zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć darowiznę na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenie towaru z Meksyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT dopłaty uczestników do wyjazdu sfinansowanego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy można uruchomić stanowisko pracy gdzie był wypadek zbiorowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kiedy należy zaewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy świadczenie urlopowe jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Komu wręczana jest decyzja w sprawie przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto może pobrać wynagrodzenie zmarłej osoby, jeżeli nie wystawiła ona faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Kto przeprowadza instruktaż ogólny dla pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyty paletopojemnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich okolicznościach nauczyciela kontraktowego można zatrudnić na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób odbywa się głosowanie komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób powinna zostać wyliczona kwoty netto, brutto oraz VAT na fakturze końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób przeorganizować politykę fiskalizacji dla celów ustalenia podatku od sprzedaży detalicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać VAT naliczony od kosztów ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy, jeśli umowa na świadczenie usług zawarta jest na okres 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca, który wygrał przetarg wpłacił wadium ale nie podpisał umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy do stażu pracy można zaliczyć pracownicy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do wyliczenia stażu urlopowego należy przyjąć okres nauki w liceum uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy fakt podjęcia zatrudnienia powoduje automatyczną utratę prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie VAT-R "korekty", jeżeli podatnik błędnie obliczył obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczenia VAT naliczony od faktur kosztowych z innych przychodów nie związanych ze sprzedażą opodatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy naprawa uszkodzonego przy rozładunku dachu powinna zostać rozpoznana jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne