Questions and answers

Czy zwrot pożyczki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ w związku z zajęciem przez kobietę budynku przeznaczonego do rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w związku ze świadczeniem usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach wydatek na zakup abonamentu medycznego dla Prezesa spółki nie będącego jej pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody uzyskane poprzez zakład położony w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien zostać przeliczony dochód z tytułu dzierżawy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczać umowę zlecenia, jeżeli zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika, jeśli w wyniku kontroli ZUS pracodawca zmuszony był do korekty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej spółki nabycie i umorzenie udziałów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak wyliczyć dochód własny osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy OPS może w ramach procedury autokontroli wydać nową decyzję ws. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat powinna być wykazana sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W jakim terminie należy przeprowadzać inwentaryzację zapasów magazynowych metodą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób należy dokonywać rozliczeń z tytułu wynajmu mieszkania dla osób fizycznych z punktu widzenia ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się klasy odporności ogniowej oraz klasę odporności pożarowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

W której części akt osobowych powinno się umieścić świadectwo pracy w trakcie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dla celów VAT spółka cywilna i jej wspólnik to dwa odrębne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy jednostka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej części hali oddanej do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy młodocianemu można udzielić zaliczkowo urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją spółki z o.o. jako czynnego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy otrzymanie vouchera wywołuje skutki podatkowe u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy paliwo zakupione poza granicami kraju można ujmować w kosztach w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT, choć nie ma oryginału CMR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić młodocianemu urlopu na czas wakacji szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy szkoły ponadgimnazjalnej powinni być kierowani na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy szpital przed wystawieniem faktury za wykonaną usługę powinien się zarejestrować jako podatnik VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wspólnik może zlecić spółce odpłatne wybudowanie domu mieszkalnego na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wycofanie ze środków trwałych budynków wiąże się z obowiązkiem korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki poniesione na bilety lotnicze dla rodziny mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaliczka w WNT i wystawiona faktura zaliczkowa przyspiesza moment powstania obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy za pracę świadczoną w sobotę przez lekarza można wyznaczyć dzień wolny przypadający przed tą sobotą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką fakturę powinna wystawić spółka przy sprzedaży środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak będzie wyglądać księgowanie wystawianych faktur najemcom i otrzymywanych faktur za media po centralizacji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe udostępnienia narzędzi spółki członkowi zarządu świadczącemu na rzecz spółki usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ, jeżeli podmiot emituje hałas powyżej norm określonych w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakiemu prawu podlega indywidualna umowa o pracę, jeżeli strony nie dokonały wyboru ustawodawstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik jest wynagradzany stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od zakupionej maszyny (środek trwały - wartość netto 49.900 zł, VAT 11.477 zł)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć przyznane członkom zarządu oraz członkom rad nadzorczych pakiety medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć się z zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać świadczenia dodatkowe na rzecz członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć ujemny wynik finansowy w kole łowieckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić podstawę opodatkowania w VAT w imporcie usług przy fakturze wystawionej w euro i zapłacie w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy koszt zaniechanej inwestycji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powinien wejść w życie regulamin pracy nowo powstałego zespołu szkolno-przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Które dziecko należy traktować jako pierwsze, jeżeli ma miejsce koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Na jakich zasadach syn może ponosić dobrowolną odpłatność za usługi opiekuńcze dla matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakim koncie spółka powinna zaksięgować świadczenia urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać korekty i skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy opodatkować sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować podatek dochodowy pobrany u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach duplikat faktury kosztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy delegat spółki wodnej ma prawo wnioskować o unieważnienie wyboru zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne