Questions and answers

Czy pracę w godzinach nadliczbowych uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przed wydaniem pozwoleń na emisję gazów i pyłów należy aktualizować decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy spółka prowadząca hodowlę zwierząt futerkowych może odprowadzać ścieki bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do zatrudnienia archiwisty, jeżeli posiada archiwum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła może dokonać korekty liczby uczniów za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy szkoła policealna może posiadać filię?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy środki przyznane gminie w ramach wagi P2 muszą być przekazane niepublicznej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy testudo harsfieldi (żółw stepowy) podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy uchylenie się najemcy od podpisania nowej umowy najmu może być podstawą do rozwiązania stosunku najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy urlop udzielony na przygotowanie do egzamin radcowskiego należy traktować jak nieobecność w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy usunięcie drzewa wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków wymaga uzyskania opinii konserwatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy utworzenie oddziału mistrzostwa sportowego wymaga przekształcenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w trybie podstawowym bez negocjacji zamawiający zawsze musi określać warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy wykonuje się analizę zacieniania i przysłaniania do budynków gospodarczych sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie autorskie programisty może być ustalone na podstawie czasu pracy twórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zawsze jest konieczność poprzedzania kontraktu socjalnego wywiadem środowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zleceniobiorca, od wynagrodzenia którego odprowadzana jest składka zdrowotna, jest objęty przepisami PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy zmiana numeracji wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Do kiedy należy złożyć oświadczenie majątkowe za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak amortyzować budynek częściowo wykorzystywany do celów działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka może być intensywność pomocy de minimis sfinansowanej ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawka ryczałtu należy opodatkować przyjęcie ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jaki będzie wymiar urlopu dla pracownika pedagogicznego w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia wykazać w druku Z-3, gdy będziemy przekazywać wypłatę zasiłku do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie warunki magazynowania powinno spełniać miejsce magazynowania zużytego acetonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy, której dziecko zmarło po porodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaki wzór użyć do postępowania o wstrzymanie robót oraz postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak należy poprawnie przyznać zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy ująć w rachunku zysków i strat zwolnienie z opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy w protokole z postępowania ujmować osobę przygotowującą szacunek wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak obliczać poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak organ może wyegzekwować aktualizację danych adresowych niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pełnomocnika spółdzielni będącego osobą fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego, jeśli została ona dokonana dla grupy stanowisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać dochody w przypadku zmiany kraju rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać poprawnie zakup i sprzedaż bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty w przypadku wspólnika, który opuszcza spółkę w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach fakturę za odzież BHP opłaconą przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak szkoła powinna zaksięgować środki trwałe otrzymane od gminy w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne