Questions and answers

W jakiej odległości od budynku powinien zostać usytuowany kanał podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poinformować pracowników o zmianie rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić pracownikom premię roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób należy uporządkować numerację przedszkoli w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT zakup prototypów od spółki ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT należy wykazać zakup monet od kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do przychodów z najmu nieruchomości, która znajduje się w Emiratach Arabskich można zastosować stawkę 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy firma montująca akumulatory w pojazdach opancerzonych jest wprowadzającym sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy fundacja jest w każdym przypadku zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy prawa dotyczące odległości regałów od rur instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy koszty noclegu i posiłków w podróży prokurenta mogą być kosztami spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty związane z ochroną placu budowy należy wliczać do wartości początkowej wartości budowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy matka może ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można stosować procedurę self-cleaning względem wykonawcy będącego w upadłości i mającego zaległości podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można stosować środki chemiczne po upływie terminu ważności określonego na opakowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na skierowaniu na badania kontrolne powinna być wpisana data ważności badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez pocztę stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy oferta najwyżej oceniona, o której mowa w art. 26 ust. 2 p.z.p. to oferta najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy otrzymane lub przekazane skonto podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik obsługujący samochód ciężarowy, używany do transportu wewnątrzzakładowego musi mieć prawo jazdy kategorii C?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu w razie podjęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który staje się pracodawcą, musi informować o tym Państwową Inspekcję Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić VAT odliczony przy zakupie auta, które uległo kradzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przekroczenie przychodów z aukcji kwoty 150.000 zł spowoduje, że Fundacja stanie się podatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek podatkowy wobec fiskusa skoro użycza drugiej firmie ten dystrybutor?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy środek trwały ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu musi zostać po 12 miesiącach sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy uprawnienie do przebudowy urządzenia wodnego, wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, jest prawem związanym z nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy uzupełnienie pensum w innej placówce może być udzielone do części etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wynajem mieszkania dla obywatela Ukrainy generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup voucherów na cele reklamowe można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od pełnomocnika przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego umocowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy zaniechaną inwestycję można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe dla pracownika w wieku 55 lat, jeżeli przez kilka dni przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest kolejność postępowania w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik, który zamierza kontynuować pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie elementy wynagrodzenia należy uwzględnić w związku z wypłatą odprawy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie informacje mają być zawarte w ocenie bezpieczeństwa chemicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są konsekwencje decyzji ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie źródła należy uznać za źródła wysokich emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak mają się rozliczać podmioty polskie, otrzymując fakturę bez VAT za świadczone usługi tworzenie stron internetowych

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli uległa zmianie sytuacja dochodowa osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak skutecznie należy zgłosić chęć opodatkowania podatkiem liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy należy ujmować w ewidencji sprzedaży VAT usługi świadczone poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy przy wyliczaniu odpłatności za pobyt w DPS dochód osoby należy pomniejszyć o kwotę alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakim druku należy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów podmiot zobowiązany jest do raportowania danych o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy spółka z o.o. powinna przekazywać dane w formie JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich przypadkach nauczycielowi przysługuje zwrot pieniędzy od pracodawcy na zakup okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób MOPS może wprowadzić regulamin organizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy podzielić urlop rodzicielski pomiędzy nauczyciela i jego żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć koszty spotkania integracyjnego na koncie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciel powinien udokumentować fakt pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób składować butle tlenu oraz propanu na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

W którym momencie należy rozliczyć ugodę korygującą przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach fakturę wystawioną w maju, a otrzymaną we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Z jakiego wymiaru zatrudnienia należy wypłacać wynagrodzenie w czasie przebywania na urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dla celów VAT spółka cywilna i jej wspólnik to dwa odrębne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu lokalu w przypadku darowizny nieruchomości własnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne