Questions and answers

Czy operacja ustanowienia zastawu na udziałach spółki wywołuje dla spółki jakieś skutki na gruncie podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału może być umorzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien ingerować w prawidłowość ustaleń decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący szkolenia o winach może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wycofaniu nieruchomości ze środków trwałych i działalności dochodzi do opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy substancje i mieszaniny wybuchowe mogą być przechowywane na zewnątrz budynków, pod wiatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy uczennicy można przyznać zasiłek szkolny ze względu na trudną sytuację materialną w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca może oświadczyć że zatrudnia pracownika na umowę o pracę, nie podając jego imienia i nazwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy związek wędkarski powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wycięcie trzciny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć przyczepę kempingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Ile godzin urlopu przysługuje pracownicy, która pracuje na pół etatu podczas urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do gruntownie wyremontowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty podatnik powinien posiadać od kontrahenta zagranicznego przy WDT, aby zastosować 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie przesłanki powinny zostać spełnione, aby organ umorzył nienależnie pobrane świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje łączenia pracy z urlopem rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaki jest tryb postępowania w sprawie zwrotu nienależnych dochodów JST w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy interpretować pojęcie miejsca podlegającego bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak ocenić ofertę wykonawcy, która została złożona na nieaktualnym formularzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli dłużnik alimentacyjny przekazywał wierzycielce środki pieniężne bez żadnego opisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatnika oddelegowanego do pracy w Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć rolnika, który wykonał usługi na rzecz koła łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek rozliczenia VAT - wynajmującym czy najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Na którym z zamawiających w wypadku wspólnego udzielania zamówienia spoczywa obowiązek publikacji ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jakich przypadkach marszałek województwa może wykreślić urządzenia wodne z rejestru melioracji wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakim okresie podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą związaną z uznaną reklamacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy interpretować termin "powiązania technologiczne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić badanie poziomu hałasu przy częstych zmianach obsady na stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy dla zespołu szkół w gminie można prowadzić łączny plan i rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy godziny nadliczbowe wypracowane w ramach ryczałtu za nadgodziny powinny być ujęte w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy korekta deklaracji powoduje, że należy ponownie przeliczyć odsetki należne od niezapłaconego w terminie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kredyt hipoteczny należy doliczyć do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można potrącić z wynagrodzenia za pracę nienależnie wypłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy można wnieść aportem do spółki z o.o. przedsiębiorstwo osoby fizycznej z ujemnym kapitałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może umorzyć postępowanie egzekucyjne w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona w OPS na stanowisku referenta może awansować na kierownika ośrodka OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy praca w systemie równoważnym może być wykonywana od poniedziałku do piątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje płatne zwolnienie z pracy w związku z wizytą u lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy przerwa pomiędzy pobieraniem świadczenia chorobowego a zwolnieniem lekarskim rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy refaktura pakietu sponsorskiego podlega pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy składniki majątku stanowiące środki trwałe obejmuje się likwidacyjnym spisem z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy uzyskana kara umowna stanowi dla spółki zoo przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wartość usług lub robót budowlanych przy zamówieniach z wolnej ręki można kształtować na dowolnym poziomie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Gogojewicz Przemysław M | Aktualne

Czy w przypadku otrzymania faktury za usługi pośrednictwa w odzyskaniu zaległych płatności dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w umowie o pracę zawartej w celu zastępstwa powinna być wskazana data rozpoczęcia i data zakończenia tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wydatki na wynajęcie mieszkania w innej miejscowości można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wydatki poniesione w związku z aplikacją można zaliczyć w koszty mimo braku rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający musi zawrzeć w SIWZ wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zatrzymanie nakładów podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne