Questions and answers

Czy rezygnacja ze statusu podmiotu leczniczego skutkuje utratą prawa do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż poza granice Polski należy zaliczać do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy statut w NZOZ-ie - spółce partnerskiej, powinien być zastąpiony umową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy szkoły powinny udzielić gminie upoważnienia do wspólnego przeprowadzenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy urzędnik państwowy ma prawo do odprawy, jeżeli odmówił przyjęcia nowych warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w przypadku korekty deklaracji do PFRON należy przesłać odrębne wyjaśnienia do Funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy wydanie nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie urlopowe należy wliczać do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia uwzględnia się przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje asystentowi rodziny, jeżeli jest to jego pierwsza praca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, który był równocześnie zatrudniony w dwóch zakładach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką kwotę wbić na kasę rejestrującą wydając nagrody osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność gospodarczą polegająca na szyciu ubrań i ich dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować kursy BHP zakończone międzynarodowym egzaminem nebosh?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług porządkowych związanych ze świadczoną usługą remontową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować wystawiając fakturę za wynajem własnej sali widowiskowej firmie z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak często pracownik socjalny powinien poddawać się badaniom lekarskim oraz odbywać szkolenia okresowe z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak definiować pojęcie innych stałych konstrukcji lub urządzeń chroniących przed upadkiem z wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są zasady zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, w przypadku pracowników powyżej 50 r.ż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak księgować i na podstawie jakich dokumentów miedź odzyskaną z produkcji, jej przerób i ostatecznie sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika niepełnoetatowego, który wykonywał pracę w dniu harmonogramowo wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT, skoro na fakturze zamiast spółki B, jest A, a korekta z września zmienia dane nabywcy na B?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować i oskładkować wynagrodzenie Włocha zatrudnionego w USA na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie firmy przewozowej z urzędem skarbowym z tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT internetową sprzedaż kursów na rzecz osób fizycznych z różnych krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać podróż między miejscami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym zakup towaru, który okazał się kradziony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak skorygować deklaracje VAT i VAT-UE w przypadku korekty faktury dokumentującej WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić wartość zamówienia na dostawy wody, gazu i ciepła na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma możliwość jednostronnego udzielenia urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy rodzina jest uważana za rodzinę wielodzietną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej formie można zatrudnić asystenta osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób naliczyć dodatek z tytułu godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób poinformować pracownika niepełnosprawnego o jego dodatkowych uprawnieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W którym momencie mogę odliczyć różnicę w zapłaconym VAT od skorygowanego SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z iloma młodocianymi pracodawca może zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy inspektor ochrony przeciwpożarowej może wejść w skład służby BHP utworzonej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy istnieje zamknięty katalog regulacji, które powinien zawierać statut jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Makowski Kamil | Aktualne

Czy mamy do czynienia z działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest 100% odliczenie VAT przy umowie wynajmu długoterminowego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można podzielić region gospodarki odpadami komunalnymi na obszary?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi podatkowej składając korektę zeznania rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można ze sobą łączyć Gminny Zespół Ekonomiczny- Administracyjny Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy muszą być wystawianie faktury na wzajemne świadczenia, czy wystarczy umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nabycie gruntu od teściów uprawnia do ulgi w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę wykonawcy, który nie dysponuje wymaganym potencjałem technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy na stronie BIP należy umieszczać treść wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i wydobycie kopaliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy od ekologicznej oczyszczalni ścieków płaci się podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy odpady biodegradowalne i odpady zielone należy gromadzić osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ może przyznać zasiłek rodzinny na dorosłe, pracujące dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy otrzymane z urzędu pracy pieniądze na stażystę traktujemy jako dodatkowy przychód operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT kaucja gwarancyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie składników majątku na potrzeby prywatne podatnika generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne