Questions and answers

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba współpracująca, która pobiera emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy dokonać zbiórki pieniędzy na ubezpieczenie uczniów NWW w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy udokumentować usługi na ruchomym majątku dla spółki z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ustalić stawkę opłat dla rodziców za posiłek w stosunku do dziecka z dietą bezglutenową w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować ujawnioną sieć kanalizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za opracowanie dokumentacji badawczo-rozwojowej nowego innowacyjnego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zgodnie z MSR rozliczyć częściowe wyburzenie i zmianę właściwości środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy nie ma możliwości rozwiązania umowy terminowej za wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zmiany klasyfikacji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego pracownik może zostać objęty okresem ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje 100% dodatku za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W oparciu o jakie przepisy zamawiający może zapewnić jednostkom organizacyjnym wspólną obsługę zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy bilety wstępu na wystawę starych samochodów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy darowizna przekazana przez fundację na poczet hospicjum będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dopłaty do kapitału rezerwowego spółki, w której fundacja ma udziały są zwolnione z podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierownik działu BHP ma prawo wglądu do protokołu okresowej kontroli obiektów oraz książek obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz może równocześnie pełnić dyżur telefoniczny i pracować w poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest wystawienie faktury zbiorczej dla odbiorcy X za sprzedaż produktów tylko jednego producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można amortyzować orne grunty rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone przez drugiego wspólnika spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można odzyskać ten zapłacony podatek na granicy szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy ustalić linię brzegu dla cieku podstawowego w przypadku, gdy linia rzeki przebiega po krawędzi jazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy polisy ubezpieczeniowe można rozliczać miesięcznie z podziałem na dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy przekazywanie upominków pracownikom kontrahentów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przyjmując, że urządzenie wodne nie jest należycie utrzymywane, organ może cofnąć pozwolenie wodnoprawne na jego wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przyłącze do sieci wodociągowej powinno zostać uwzględnione we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przy sprzedaży energii cieplnej pomiędzy podmiotami powiązanymi należy sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy te same osoby fizyczne mogą założyć kilka spółek osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy transakcje pomiędzy spółką komandytową o spółką akcyjną lub z o.o. należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy umowy na zasadzie zamówień in-house tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej można ująć w kosztach wydatki na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w projektach z dofinansowaniem unijnym należy łącznie szacować wartość wszystkich części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w świetle zmian przeznaczenia działki gmina ma obowiązek wypłaty odszkodowania właścicielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wynagrodzenia małżonek wspólników spółki jawnej stanowi koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w zamówieniu na roboty budowlane zamawiający może zastosować jedynie 2 kryteria oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w związku ze zwrotem wynagrodzenia z NFZ należy korygować deklaracje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zawrzeć w ogłoszeniu o wyborze oferty szczegółowe informacje o ofertach odrzuconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy za miesiąc, w którym syn wnioskodawczyni uzyskał pełnoletniość przysługuje zasiłek rodzinny bez dodatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakich rozliczeń dokonać w związku z przekazaniem wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania może podjąć organ, jeżeli rodzina marnotrawi świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełniać rodzina z Ukrainy, która ubiega się o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaki zakres informacji ma zawierać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak opodatkować odsetki wypłacone pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo interpretować określenie "zapłata podatku" na gruncie art. 62b Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć kwotę graniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jeżeli zwolnienie lekarskie nie obejmuje soboty i niedzieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup samolotu dokonany w Szwajcarii, jeśli samolot trafi bezpośrednio do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozumieć prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne