Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać nakłady w przypadku sprzedaży lokalu w wybudowanym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić koszt nabycia akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Przez jaki okres po przejściu zakładu pracy pracownik ma otrzymywać wynagrodzenie tej samej wysokości, co przed przejściem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien skierować pracownika na wstępne badania lekarskie i szkolenie dotyczące bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodu w przypadku unieważnienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT usługi polegające na wyszukiwaniu dla firm transportowych ładunków do przewiezienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy bank może wypłacić klientowi sumę kwot wolnych od zajęcia za miesiące, w których posiadacz nie podjął środków z rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy biblioteka publiczna jest zwolniona z zapłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy do ustalenia struktury z art. 90 u.p.t.u. należy brać pod uwagę także najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy drabina stała z pałąkami, po której pracownik wchodzi na wysokość 6 m musi posiadać prowadnicę pionową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy firma prowadząca sprzedaż komisową odzieży dziecięcej może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieją sytuacje, w których pracodawca może zorganizować pracownikowi pracę bez zachowania 11 godzin odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jest prawna możliwość zaprojektowania i postawienia budynku na kolektorze deszczowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy może wystawiać faktury na 30 dni przed wykonaniem usługi organizacji targów lub konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zorganizować zgromadzenie, którego zasięg terytorialny będzie obejmować więcej niż jedną gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kąkol Cezary | Nieaktualne

Czy należy wydawać pisemne zezwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych pracownikom podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy na wykonanie kładki na rowie melioracyjnym, która zakotwiczona jest w skarpach, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nowo budowana kotłownia do 5 MW powinna zostać ujęta w pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podatek dochodowy udziałowców wykazuje się w rachunku zysków i strat spółki z o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy rada gminy może odstąpić od ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Olejowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może udzielić pożyczki osobie fizycznej udziałowcowi i jednocześnie członkowi zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ta transakcja sprzedaży towarów kontrahentowi z Serbii stanowi eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy udostępnienie pracownikom samochodów w celu dojazdu do miejsca pracy generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wójt w drodze wydanego zarządzenia może zakazać podlewania przydomowych ogródków z wodociągu gminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Krześnicki Ireneusz | Nieaktualne

Czy w przypadku umowy zawartej z pracownikiem obsługi na czas zastępstwa obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wykluczenie urlopu na żądanie z prawa do premii absencyjnej jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wykonawca może dochodzić naprawienia szkody od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., CIC Kancelaria | Aktualne

Czy wystąpi doszacowanie przychodu, gdy umowa najmu samochodu nie pokrywa wszystkich kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wysyłka próbnej partii wyrobów do kontrahenta z Izraela stanowi eksport towarów opodatkowany 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych, o wartości powyżej 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający musi spełniać wszystkie przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p., aby był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zmiana ścianek działowych w budynku administracyjno-socjalnym wymaga opracowania projektu przez architekta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Ilu uczniów ze stwierdzonym autyzmem może uczęszczać do jednej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak często należy wykonywać badania ścieków deszczowych wprowadzanych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe umorzenia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie dokumenty są potrzebne, aby można było uznać wywóz towarów do UE jako WDT i skorzystać ze stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w przypadku scalenia dwóch parków w międzywojewódzki park krajobrazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy po wykonaniu pomiarów pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć czas pracy pracownika na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy odliczyć od dochodu rodziny alimenty potrącane z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku podejrzenia wyłączenia gruntu klasy III z produkcji rolnej bez wymaganej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak pracodawca może zabezpieczyć spłatę należnego mu długu przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT odpłatne nabycie z Niemiec importowanej tam maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prowadzić postępowanie w stosunku do altany, jeśli w odległości 3,6 m został wybudowany gazociąg w 1992 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu usługi agencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów ująć transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia w JPK-VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim sposób organ ma rozróżnić czy wniosek zawiera interes publiczny przy informacji przetworzonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jaki sposób dłużnik alimentacyjny może odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne