Questions and answers

Czy naliczany VAT przedsiębiorca likwidujący działalność odlicza jako podatek należny w ostatniej deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nowe stawki za pobór wód podziemnych będą obowiązywać w rozliczeniach za 2016 r., czy dopiero za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy od zakupu książek, które posłużyć mają usprawnieniu pracy w firmie, przysługuje prawo odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy osoby skazane należy uwzględniać przy ustalaniu średniorocznego zatrudnienia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pielęgniarka oddziałowa może być jednocześnie przewodniczącą związku zawodowego pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy PINB może przyjąć zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeśli nie dokonuje tego inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu stojaka na opony samochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może wystawić na firmę brokerską fakturę ze stawką VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podmiot, który nabył działkę, gdzie magazynowane były bez zezwolenia odpady, jest ich posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy podział spółki z o.o. z kapitału rezerwowego, stanowi dla wspólników przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy polski podatnik był zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-9M i zapłaty podatku należnego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po wycofaniu środka trwałego należy dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy po wycofaniu środków trwałych należy dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może określić różne pory nocne dla pracowników należących do różnych grup?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zwiększyć roczny limit godzin pracy nadliczbowej w umowie o pracę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi, który przebywa na urlopie bezpłatnym przysługuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy spółka postąpi prawidłowo, wystawiając po zwrocie towarów na jej magazyn fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedawcę zużytego sprzętu można nazwać dystrybutorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy szpital jest uprawniony do wydawania piór do insuliny osobom, które nie są pacjentami szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy świadczenie rehabilitacyjne należy traktować jako dochód uzyskany przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługi świadczone przez trenera personalnego mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wystawiona przez kontrahenta faktura z adnotacją reverse charge jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakład górniczy powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód pochodzących z odwadniania wyrobisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, jeśli jego oferta podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zarządca centrum handlowego może zbierać na terenie obiektu zużyty sprzęt elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy związek międzygminny zajmujący się tworzeniem sieci wodno-kanalizacyjnych może realizować zamówienia sektorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży gruntu przeznaczonego na pas zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług hipoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak najkorzystniej wyprowadzić samochód ze spółki partnerskiej lekarskiej i darować go innej osobie z rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wypełnić arkusz ocen, jeśli uczeń uzyskał ocenę pozytywną na egzaminie poprawkowym z przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeżeli kobieta otrzymała alimenty w okresie pobierania świadczenia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo podatnik powinien udokumentować dokonaną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zamortyzować kotłownię wybudowaną w istniejącym wcześniej budynku, należącym do podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy najpóźniej pracodawca powinien wręczyć pracownikowi umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą w związku z wcześniejszą spłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy organ powinien odmówić prawa do świadczeń rodzinnych obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury wystawionej 30 dni przed dostawą towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może przenieść na inne stanowisko pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

W deklaracji VAT-7 za który miesiąc należy dokonać korekty związanej z obowiązkiem zapłaty VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokumentować zakupu od rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo uzupełnić arkusz ocen, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalać wysokość świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować na gruncie VAT usługę transportu nabytą od kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób wycenić otrzymaną nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zakład pracy chronionej może zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W którym momencie i według jakiego kursu należy przeliczyć na złotówki pożyczkę otrzymaną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, jeśli chce podlegać pod inny urząd skarbowy w celu rozliczania podatku dochodowego i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy jednorazowa dotacja z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dochodem na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest możliwość wypłacenia trzynastego wynagrodzenia w terminie późniejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy koszty spotkań biznesowych można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy lekarz, który wykonuje oprócz wolnego zawodu inną działalność, musi opłacać dwie składki na ubezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy lekarz medycyny pracy może skrócić zwolnienie lekarskie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy można sprzedać w procedurze marży samochód, który był środkiem trwałym w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można zaprzestać amortyzować środki trwałe, których spółka już nie eksploatuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy najem 20 lokali może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nakłady ponoszone na remont budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy sporządzić dokumentację techniczną własnoręcznie wykonanych podpór, na których umieszcza się maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy nauczyciel może żądać wydania z teczki dokumentów odpisu dyplomu ukończenia studiów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej musi posiadać wstępne badania lekarskie oraz szkolenie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne