Pytania i odpowiedzi

Jakie są podstawy zatwierdzenia planu finansowego oraz sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy Samorządowy Zakład Budżetowy przeksięgowuje WF

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Olszewska Ewelina | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się statusu emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zdarzenie, do którego doszło poza miejscem zatrudnienia może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak daleko wstecz ZUS może skontrolować prawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wypowiedzenie umowy, wysłane do pracownika pocztą i awizowane, można uznać za skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak często podmiot leczniczy powinien określać ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakim dokumentem powinna zostać obciążona gmina za wyświadczoną usługę usunięcia awarii odwodnienia drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka powinna skorygować VAT odliczony od zakupów remontowych w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wykazać w świadectwie pracy wymiar wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa zakupu lampy do rzutnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy opodatkować u źródła płatności za usługi ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracownik socjalny może "przechowywać" dowód osobisty klientki pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie skutki mają zalecenia pokontrolne dla organu w przedmiocie aktualizacji publikatorów aktów prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jest możliwość przejęcia za długi nieruchomości przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy dane osobowe zawarte w zezwoleniu na zbieranie odpadów podlegają anonimizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy działkę oznaczoną jako Ls można traktować jako działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może zlecić inną liczbę czynności niż podana w formularzu cenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeni rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie podał okresu gwarancji, będącego kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zasiłek macierzyński po zawieszeniu działalności należy liczyć jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca błędnie wpisał numery katalogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wskazanie w projekcie technicznym nazwy konkretnego producenta bez wskazania równoważności jest naruszeniem p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy może wystąpić sytuacja, że na polskich fakturach znajdzie się NIP nadany oddziałowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pomoc w formie schronienia może być przyznana osobie przez okres całego roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wywołuje skutki prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dom kultury może podatkowo amortyzować środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wskazać w SIWZ wysokość stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaką nazwę powinny mieć stanowiska pracy zajmowane przez techników fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak należy wyznaczyć współczynnik przepuszczalności energii całkowitej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co należy rozumieć przez przyrost stada zwierząt w zakresie jego ilości i wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć samochód służbowy w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można dokonać podziału działki stanowiącej wodę płynącą poprzez wydanie decyzji ustalającej linię brzegu rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dochód z odsetek od odszkodowania uwzględnia się do dochodu ustalanego na potrzeby świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na odrolnionej działce można prowadzić działalność rolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można z urzędu wszcząć postępowanie zmierzające do uchylenia błędnej decyzji organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie upoważnienia dla kierownika GOPS lub pracowników ośrodka są prawnie wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zamawiający może kilkakrotnie zmieniać umowę o roboty budowlane poprzez udzielanie wykonawcy dodatkowych robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak należy ująć w sprawozdaniu finansowym koszty odprawy w związku z likwidacją spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Gdzie należy ująć w bilansie część zobowiązania, które zostanie wypłacone w terminie późniejszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy może pobierać dodatkową opłatę za pranie odzieży pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne