Questions and answers

Czy za czas przestoju pracownikom przysługuje wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę za granicą może spowodować utratę prawa do zasiłku chorobowego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy ze względu na stres można skierować pracownika na ponadplanowe badania lekarskie do placówki medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka powinna być procedura zalegalizowania zmiany sposobu użytkowania pokoju na kuchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej, jeżeli zaleca to lekarz specjalista?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy rozliczać przerwę pomiędzy dniami roboczymi pracownika, gdy powraca on z podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w czasie ferii zimowych należy dokonać przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zastosowany przez podatnika sposób rozliczenia korekty podatku naliczonego można uznać za prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jedyną formą uzyskania możliwości wyjazdu nauczyciela na zawody sportowe jest udzielenie mu urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres należy wykazać VAT naliczony i należny od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zabudowy tymczasowej klatki schodowej zewnętrznej, przylegającej do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jako oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane i wyposażenie zamku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakimi dowodami powinno być potwierdzone wykonanie usług doradczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, ile godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 wykorzystał nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można w bieżącym roku zaksięgować faktury kosztowe dotyczące roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób udokumentować świadczenie usług PR na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy udokumentować sprzedaż dla gminnych jednostek organizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu dotyczącym napowietrznej linii energetycznej nad ciekiem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można zaliczać do kosztów media związane z użytkowaną na potrzeby spółki nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odpady o kodzie 19 12 09 powinny być badane, pod kątem zgodności przypisanego im kodu przez wytwórcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wykazać import usług transportu towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia w związku ze świadczonymi usługami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ustalić na potrzeby VAT-Z datę zakończenia działalności spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy praca na dachu wymaga pisemnego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy w rejestrach VAT zakupu wykazywać 50% odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT opłatę składki członkowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakim terminie duży podatnik ma prawo w 2017 r. odliczyć VAT z faktur otrzymanych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto powinien dbać o porządek na terenie zatok parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rodzina może zrezygnować z asystenta rodziny, jeżeli nawiązanie współpracy było dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy spółka córka czy spółka matka ma sporządzić dokumentację podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT refakturę kosztów przelotu z Niemiec do Polski prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak dokumentować bonus za obrót w transakcjach trójstronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto powinien sprawdzać wiarygodność podatnika - podatnik, czy pracownik biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokumentowanie przemieszczenia za pomocą faktur z niemieckim NIP na polski NIP jest poprawnym rozwiązaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy import usług zwolnionych z VAT należy wykazać w deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po zmianie przeznaczenia lokalu mieszkalnego należy dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy naprawa motocykla podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić okresowo rozkład czasu pracy pracownikom zatrudnionym w systemie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co reguluje zasady wyceny środków w walucie obcej w jednostkach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż przestarzałych technologicznie maszyn dokonaną na rzecz punktu skupu złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dwa budynki połączone łącznikiem stanowią jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż w ramach transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo ująć w deklaracji import usług od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak zaklasyfikować wg KŚT przyłącze elektryczne i stację transformatorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pośrednik lub sprzedawca odpadów powinni złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy starosta może zobowiązać podmiot do zwrotu nadpłaconej kwoty ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne