Questions and answers

Czy w świadectwie pracy pracodawca powinien podać informację tylko o urlopie bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wydatki na przeniesienie stacji TRAFO można ująć w kosztach w sposób bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy z faktur na zakup noclegów i usług gastronomicznych dla modeli spółka ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy złamanie przez wójta zobowiązań wyrażonych w treści ślubowania pociąga za sobą sankcje prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Informacja o ostateczności postanowienia

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie konsekwencje w odliczaniu VAT ma zmiana przeznaczenia samochodu z najmu na system mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak korzystać ze zwolnienia 380 zł przy świadczeniach finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT dostawę urządzenia wraz z montażem zrealizowaną na potrzeby kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup toneru do drukarki od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przewalutowanie udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić kryterium ceny w przetargu na świadczenie usług psychologicznych poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny na gruncie u.p.p.w.d. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kto dokonuje czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego fundacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Kto ponosi koszty leczenia cudzoziemca, obywatela Ukrainy, który jest hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym znajdującym się na terenie RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na jaki okres dyrektor szkoły może wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

O jakie odsetki powinien wnioskować bank w pozwie o wydanie nakazu zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

Po jakim kursie DDK powinniśmy wykazać wartości netto oraz VAT w deklaracji VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić skład rodziny do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w przypadku wpływu dotacji na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy deweloper powinien odprowadzić podatek należny od przekazanej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę wyłącznie dla budynku mieszkalnego w ramach zabudowy siedliskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy gmina może zorganizować przetarg wyłącznie na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy koordynator ds. bhp może wydawać polecenia pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszt oklejenia pojazdu logiem firmy będzie kosztem podatkowym w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty zeznania stanowiącego podstawę obliczania zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przekształcić spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nadpłata podlega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na etapie składania ofert, w procedurze odwróconej, zamawiający może żądać od wykonawców informacji o oferowanych przedmiotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego od nabycia samochodu i opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podczas oddelegowania pracownik może odbyć podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega podatkowi u źródła usługa serwisowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pojedyncze zapomniane faktury można rozliczyć na bieżąco w następnym po poniesieniu roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Polak, zarejestrowany w Czechach jako bezrobotny, ma prawo do świadczeń medycznych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić odprawę pośmiertną matce zmarłej pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek poświadczenia znajomości treści kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy przebudowa w 1985 r. części piwnicy na garaż wymagała oddania garażu do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Czepiel Maciej | Aktualne

Czy przy sprzedaży mieszkań ma zastosowanie zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy refakturowane ubezpieczenie aut podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedając naprawione samochody, podatnik ma prawo do ich sprzedaży w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego dzierżawionego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż nabytych w Niemczech samochodów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy statut jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać uregulowania dotyczące petycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy szpitale mają obowiązek przeprowadzać analizę zgonów wewnątrzszpitalnych (w tym np. okołooperacyjnych, itp.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy w czasie oddelegowania pracownik może odbywać podróże służbowe, z których należność nie będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kierowany do jednostki samorządu terytorialnego, stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy wpisowe na zawody powinno być ewidencjonowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można oferować usługę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydanie testera rodzi u podatnika powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wymagane jest zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z rampy o wysokości 0,8 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w przypadku jednego rodzaju działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne