Questions and answers

Czy elektroniczny certyfikat rezydencji można traktować na równi z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić bezpośredni przełożony zatrudniony na podstawie kontraktu managerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania korekty należnego podatku VAT zarejestrowanego na kasie rejestrującej z błędną stawką?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje ustawowy wzór regulaminu organizacyjnego starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Makowski Kamil | Aktualne

Czy jednostki ochrony służby zdrowia powinny mieć opracowany regulamin udzielania zamówień do 30 000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy kierowcy zatrudnionemu na 1/8 etatu przysługują należności z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy możemy podnająć pomieszczenie podmiotowi powiązanemu po kosztach nie mając wpisanego najmu w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na używanie wynajętego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zastosować degresywną metodę amortyzacji do samochodu specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o dzieło o wykonanie i zasypanie wykopu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nagroda pieniężna w postaci karty płatniczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na gruncie VAT obdarowanym może być spółka cywilna, czy powinni być to jej wspólnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należność z tytułu sprzedaży działki powinna być wliczona do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy wg ustawy o rachunkowości i MSR tworzyć rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe dotyczącą pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy na wykonanie studni artezyjskiej należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nieodpłatne wydanie pracownikom obiadów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od faktur zakupu materiałów na inwestycje lokali mieszkalnych pod wynajem na cele mieszkaniowe można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłatę za udostępnienie działki pod reklamę należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu środków czystości, które jest zobowiązany przekazać pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik musi wystawić notę obciążeniową, aby uzyskać odszkodowanie w ramach ubezpieczenia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupu urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika mieści się w definicji podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy postanowienie o etapowaniu przedsięwzięcia powinno zostać podane do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku lokat dwuwalutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy, która ponownie zaszła w ciążę należy się wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę u innego pracodawcy w wymiarze pełnego etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prenumeratę czasopisma w formie elektronicznej otrzymaną od kontrahenta z UE należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przygotowując diagnozę gotowości szkolnej należy uwzględnić język angielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy renty z zagranicy zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka komunalna ma prawo do odliczenia VAT od sieci cieplnej, otrzymanej aportem od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu wraz z budynkiem wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy szkolenia pracownika odbywane w dniu wolnym od pracy lub po godzinach pracy należy zaliczyć do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek wprowadzenia procedury druku zgody pacjenta na wykonywane badania diagnostyczne poza własnym laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wartość składki ubezpieczeniowej za rezygnację z biletu jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy we wniosku o zasiłek rodzinny należy uwzględnić dochód z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wydatki na noclegi pracowników są kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie nieodpłatnej naprawy instalacji CO generuje przychód u mieszkańców kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup towaru w Chinach należy rozliczyć jako WNT, jeśli towar został odprawiony przez polską agencję celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zaległy podatek od środków transportowych wraz z odsetkami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego powinna wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wskazać w świadectwie pracy osoby pełniącej funkcję wójta na czas do wyboru nowego wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką jest opodatkowana usługa wynajmu karetki z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować odsprzedaż towaru będącego towarem wrażliwym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak dokonać korekty w przypadku nieprawidłowo zaksięgowanych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ w przypadku śmierci strony w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie dokumenty można zniszczyć w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie wymogi musi spełnić rodzina, aby być uznaną za rodzinę z problemem ubóstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakim normom odnośnie czasu pracy podlegają nauczyciele-wychowawcy w SOSW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakim normom powinna odpowiadać odzież do prac spawalniczych metodą TIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy udokumentować sprzedaż monet kolekcjonerskich wprowadzonych do prowadzonej działalności remanentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji VAT i w jakich kwotach fakturę zakupu towaru w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody przekazane czeskim obywatelom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne