Questions and answers

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku sprzedaży komisowej samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać wywiady środowiskowe z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik ubiegający się o przyznanie 2 dni opieki na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie przyczyny uzasadniają zawarcie umowy na czas określony dłuższy, niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy dochodzić zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy zasiłek został wypłacony klientowi nienależnie z powodu błędu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prowadzić badania stężenia substancji rakotwórczych w razie wycofania ich z użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć byłego pracownika, któremu nie odprowadzono podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ja wystawić refakturę dla kontrahenta krajowego na część kosztów ujętej na fakturze unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT naliczony od usługi polegającej na reklamie za okres 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy opłaty notarialne związane z zakupem działki mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać refundacji kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., KACZMARCZYK EWA | Aktualne

Czy agencja celna jako przedstawiciel bezpośredni ponosi odpowiedzialność za zaległości VAT swojego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy czynsz płacony miesięcznie również wlicza się do wydatków ograniczanych kwotą wynikającą z kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wyrażenie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicę w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy drobne upominki wręczone nauczycielom generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy import usługi szkoleniowej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowcę transportu międzynarodowego, wykonującego podróż służbową, można uznać za osobę przebywającą czasowo za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt dojazdu na imprezę integracyjną można sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy kosztorys wykonany na podstawie umowy zlecenia należy zaksięgować na koncie dotyczącym inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kwota zasądzona od wnioskodawcy na rzecz Skarbu Państwa - Starosty jest kwotą brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czym jest deklaracja zgodności CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nadpłacony podatek od przychodów od środków pieniężnych można odzyskać w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT należny z tytułu importu usług związanych z turystyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy opodatkować i naliczyć składki ZUS od delegacji lub zwrotu kosztów z tytułu pobytu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może realizować godziny ponadwymiarowe w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nowe przedszkole publiczne może otrzymać numer porządkowy po zlikwidowanym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy obowiązek rocznej korekty dotyczy również usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od należności wypłacanych słoweńskiej instytucji kultury należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy odnowienie kontuzji można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy opiekun medyczny może podać leki (tabletki) pacjentowi, które wcześniej na tacy rozłożyła pielęgniarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy otrzymane przez pracownika, oddelegowanego do pracy zagranicą, mieszkanie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podmiot wykonujący usługi weterynaryjne musi od razu być podatnikiem VAT i posiadać kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik oddelegowany do pracy do Niemiec może być zatrudniony na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy projektantowi należy się wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy ruchy magazynowe, w wyniku których księgują się różnice inwentaryzacyjne, powinny być ujmowane w pliku JPK_MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy spółka w likwidacji powinna sporządzać deklaracje ZUS, VAT i PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy sprzedaż ziemi rolnej podlega opodatkowaniu, jeśli po sprzedaży zachowa ona charakter rolniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy transakcje pomiędzy firmą pracownika, a pracodawcą, to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przetargu na obsługę toalet miejskich, można zastosować kryterium ilości osób zatrudnionych na umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku przekroczenia terminu kontroli VAT powinien zostać zwrócony niezależnie od jej wyniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wspólne przeprowadzenie postępowania na zakup energii, uzasadnia niepodzielenie zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w szkolnym regulaminie dyżurów można uwzględnić pracę pedagoga lub psychologa 15 minut przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki poniesione wyłącznie w celu pozyskania dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup mebli na ekspozycję można zaliczyć w koszty w momencie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, w którym brakuje zapisu "potwierdzenie za zgodność z oryginałem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamiast bonów można przyznać pracownikom ich równowartość w pieniądzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zamieszczanie na stronie reklam i bannerów firmy Google należy rozpoznać jako eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne