Questions and answers

Jak prawidłowo opodatkować na gruncie VAT dostawy poprzedzające wysyłkę lub transport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować VAT odliczony w związku ze zmianą przeznaczenia garażu nabytego na potrzeby prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę laptopów na Słowację, jeśli faktura została wystawiona na polski podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z udziałów w zagranicznych spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje przychód wynikający z faktury na roboty wykończeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakiej formie powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia tytułem zwrotu poniesionych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu dla personelu sprzątającego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób wystawić pracownikowi polecenie wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sprzęt należy wyposażyć zakład przetwarzania zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu skorygować koszty podatkowe o zwrócona zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać opłaty za abonament BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2016 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy błędne określenie okresu gwarancji stanowi przesłankę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej może składać się tylko z 3 pokoi, z których każdy ma odrębne wejście z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy były pracownik, członek komisji bhp, może samodzielnie dokonywać kontroli stanu bhp w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kwotę zwrotu odliczonego VAT z tytułu zakupów refundowanych należy zaokrąglić?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy najem nieruchomości pośrednikowi można rozliczać w ramach ryczałtu 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy wliczyć nagrodę handlową do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny pracownikowi za nieobecność nieusprawiedliwioną trwającą 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy na podstawie wyroku sądu można sporządzić korektę deklaracji PIT-38?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ojcu przebywającemu w domu opieki należy się odprawa pośmiertna po zmarłej córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres sprawowania opieki nad dzieckiem pracodawca powinien zaliczyć pracownocy do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy organ gminy winien zadośćuczynić żądaniom organu podatkowego i udostępnić na wniosek kserokopie dziennika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca ma pełną swobodę w planowaniu czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kinooperatora musi posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne ma obowiązek posiadania programu profilaktycznego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie żonie majątku w darowiźnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową implikuje negatywne konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przydzielenie 6 godzin ponadwymiarowych nauczycielowi wymaga zawarcia nowej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż piwa na rzecz osób fizycznych na targach w Niemczech będzie opodatkowana w Polsce stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy udział pracowników w zawodach w kręgle sfinansowany ze środków ZFŚS powinien być opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy umowa dzierżawy zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi obliguje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w samorządowym zespole szkół można dokonywać zakupów drobnych towarów, materiałów lub usług z zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy w świadectwie pracy pracodawca powinien podać informację tylko o urlopie bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wydatki na przeniesienie stacji TRAFO można ująć w kosztach w sposób bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy z faktur na zakup noclegów i usług gastronomicznych dla modeli spółka ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy złamanie przez wójta zobowiązań wyrażonych w treści ślubowania pociąga za sobą sankcje prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Informacja o ostateczności postanowienia

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie konsekwencje w odliczaniu VAT ma zmiana przeznaczenia samochodu z najmu na system mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak korzystać ze zwolnienia 380 zł przy świadczeniach finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy ustalić dochód rodziny przy ustalaniu prawa do specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT dostawę urządzenia wraz z montażem zrealizowaną na potrzeby kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup toneru do drukarki od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przewalutowanie udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ustalić kryterium ceny w przetargu na świadczenie usług psychologicznych poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny na gruncie u.p.p.w.d. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kto dokonuje czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego fundacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Kto ponosi koszty leczenia cudzoziemca, obywatela Ukrainy, który jest hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym znajdującym się na terenie RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Na jaki okres dyrektor szkoły może wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne