Questions and answers

Kiedy wygasa prawo do pobierania dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Która gmina powinna ponieść wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pogotowiu rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich zasadach spółka ma prawo zaklasyfikować znak towarowy jako wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

O jakich wymiarach należy zaprojektować schody zewnętrzne, prowadzące do pomieszczenia przyłącza wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć koszty upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób można odzyskać VAT z faktur korekt dot. VAT zapłaconego na podstawie SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać zwrotu nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób obliczyć nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dywidendę uzyskaną z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT usługi świadczone przez agenta turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób ustala się wymiar urlopu dla pracownika pozostającego w dwóch, niezależnych stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy jeżeli ryzyko resztkowe maszyny sugeruje noszenie obuwia ochronnego, pracownicy są zobligowani do jego noszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca hodowlę owiec może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2016 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kto jest obowiązany do przeprowadzenia rekultywacji gruntów, jeżeli spółka, która zdewastowała teren nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć lokalizację miejsc grzebowisk pozostałości szczątków zwierzęcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy hełmy ochronne podlegają przeglądom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy oceny ryzyka zawodowego dokonuje się dla określonego profilu zatrudnienia, czy dla konkretnej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wartość drukarek fiskalnych zwiększa wartość komputerów, z którymi współpracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zagraniczni pracownicy oddelegowani do pracy w Polsce muszą zostać zbadani przez polskiego lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy brak osłony krajalnicy może być przyczyną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy brak wpisania ceny do formularza ofertowego stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy do kwoty wolnej od egzekucji można zaliczyć wypłatę dokonaną przed wpływem zawiadomienia o zajęciu rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy inwentaryzacja stanu lasów powinna uwzględniać warunki fizjograficzne i walory przyrodnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wnieść aportem do istniejącej spółki samorządowy zakład budżetowy jako zorganizowane przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy nabywanie bonów towarowych jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy niezdolność do pracy, będąca następstwem innej choroby niż poprzednia, rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za towar zniszczony podczas wykonywania na nim usługi stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ może udzielić pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli zbiorniki i budowle piętrzące wykonane zostały bez uzyskania stosownej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego przez opiekuna stanowi negatywną przesłankę pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawiać faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy obliczaniu kwoty zasiłku stałego bierze się pod uwagę dochód w postaci zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy sędzia przechodzący w stan spoczynku nabywa prawo do wcześniejszej wypłaty gratyfikacji z okazji jubileuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy skan faktury stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w JPK należy ujmować faktury wystawione do paragonu, o które kilka miesięcy po zakupie proszą osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakrzep może być traktowany jako uraz powstały na skutek jazdy samochodem w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zespół ratownictwa medycznego ma obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zwrot części wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowi przychód z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak amortyzować nieruchomość, której 20% będzie przeznaczone na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty oprócz aktu zgonu powinna dostarczyć rodzina zmarłego nauczyciela, aby wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć w części B akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje zatrudnienia pracownika poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie świadczenia stanowią dochód własny osoby niepełnosprawnej przy wyliczaniu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Jak należy interpretować art. 133 ust. 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy określić zakresy czynności przy zatrudnieniu na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć dwa równoległe stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy wydatki na zakup kart podarunkowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej formie firma może dokonać korekty rejestrów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy uśrednić wymiar godzin nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować w VAT zamianę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób zostanie zlikwidowany zespół obsługi, jeżeli nie zostanie on dostosowany do nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne