Questions and answers

Czy gmina powinna składać "zerowe "deklaracje na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy istnieje sposób na dokonanie korekty złożonego zeznania po przeprowadzonej kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest jakiś limit przychodów, które muszą być uzyskane w Polsce, żeby dalej podlegać polskim ubezpieczeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwość zajęcia przez wierzyciela, czyli wójta gminy kwoty odszkodowania należnej dla podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu może być tylko koszt poniesiony przez pracownika na odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt ogrodzenia gruntu, na którym w przyszłości powstanie biurowiec, podwyższy wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy lekarz ma obowiązek wydać zaświadczenie pełnoletniemu studentowi o niezdolności do zajęć z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy mimo, iż mąż rozlicza dochód z najmu, żona powinna naliczyć od najmu VAT i wykazać go w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT na podstawie wystawionej asygnaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy opodatkować świadczenie z ZFŚS, z którego się nie korzysta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy przeprowadzać konkurs na dyrektora gminnego zespołu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być podstawą do ukarania pracownika karą pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niezbędne jest posiadanie dowodu na to, że faktura przesyłana drogą elektroniczną została odebrana przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od otrzymanego odszkodowania za utracone korzyści należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opieka nad uczniami podczas obozu sportowego jest wliczana do czasu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, która nie jest wydana na korzyść wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może sprzedać w systemie VAT-marża samochód, który kupił od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik musi ująć w ewidencji zakupu otrzymaną fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podjęcie pracy może spowodować utratę przywilejów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy podpisywanie i wysyłanie dokumentów, w okresie zwolnienia lekarskiego, jest tożsame z wykonywaniem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy poniesione koszty zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem konta w banku w Szwajcarii są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może przyjąć na praktykę ucznia, który jest jego pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na badania profilaktyczne poza obowiązkowymi terminami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy w 2016 r. możemy też ująć w kosztach VAT od sprzedanej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wniesienie do spółki komunalnej aportu w postaci nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w postępowaniu na usługi społeczne, wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w przypadku dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku, można zastosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., SASIN ALEKSANDRA | Aktualne

Czy wydatki poniesione na remont lokali mieszkalnych i ich wyposażenie stanową dla firmy koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wyliczając pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należy uwzględnić stałe dodatki do pensji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w zamówieniach na usługi społeczne można wyzwać wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zakup owoców z gospodarstwa prowadzonego przez męża może być zaliczony do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej strefy pożarowej należy zaliczyć dyżurkę z sanitariatem w budynku stacji uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

esteśmy spółką jawną (pełne księgi)-hurtownia, czynny podatnik VAT (VAT UE), PDOF.

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu usługi odczytu i rozliczeń wodomierzy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak delegować cudzoziemca z kraju trzeciego do pracy w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak długo należy archiwizować pozwolenia środowiskowe, które straciły moc obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację konkursów ofert poprzedzających udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie koszty należy skorygować w związku z uznaniem za pozorną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie są kryteria przyznania przez dyrektora nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy wykazać zakup notebooka wraz z oprogramowaniem od irlandzkiego kontrahenta dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować schron będący własnością spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak płatnik powinien prawidłowo rozliczyć zwrot nadpłaconej kwoty z urzędem skarbowym i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo stosować procedurę uproszczoną w rozliczaniu transakcji trójstronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z legalizacją wagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć delegację Rosjanina, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, na Krym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup dokonany w USA, jeśli przesyłka została dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od brytyjskiego kontrahenta, jeśli towar ten został wysłany bezpośrednio z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od zakupu samochodu wyścigowego sponsorowanemu kierowcy rajdowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie części ZFŚS do innej firmy, do której przekazano część pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy dyrektor placówki powinien skierować nauczyciela na kontrolne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne