Questions and answers

Czy opłatę za udostępnienie działki pod reklamę należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu środków czystości, które jest zobowiązany przekazać pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik musi wystawić notę obciążeniową, aby uzyskać odszkodowanie w ramach ubezpieczenia środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupu urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika mieści się w definicji podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy postanowienie o etapowaniu przedsięwzięcia powinno zostać podane do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku lokat dwuwalutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy, która ponownie zaszła w ciążę należy się wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę u innego pracodawcy w wymiarze pełnego etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prenumeratę czasopisma w formie elektronicznej otrzymaną od kontrahenta z UE należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przygotowując diagnozę gotowości szkolnej należy uwzględnić język angielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy renty z zagranicy zawsze podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka komunalna ma prawo do odliczenia VAT od sieci cieplnej, otrzymanej aportem od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu wraz z budynkiem wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy szkolenia pracownika odbywane w dniu wolnym od pracy lub po godzinach pracy należy zaliczyć do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy szpital ma obowiązek wprowadzenia procedury druku zgody pacjenta na wykonywane badania diagnostyczne poza własnym laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wartość składki ubezpieczeniowej za rezygnację z biletu jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy we wniosku o zasiłek rodzinny należy uwzględnić dochód z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wydatki na noclegi pracowników są kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie nieodpłatnej naprawy instalacji CO generuje przychód u mieszkańców kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup towaru w Chinach należy rozliczyć jako WNT, jeśli towar został odprawiony przez polską agencję celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zaległy podatek od środków transportowych wraz z odsetkami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do kiedy pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego powinna wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wskazać w świadectwie pracy osoby pełniącej funkcję wójta na czas do wyboru nowego wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką jest opodatkowana usługa wynajmu karetki z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować odsprzedaż towaru będącego towarem wrażliwym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak dokonać korekty w przypadku nieprawidłowo zaksięgowanych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ w przypadku śmierci strony w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie dokumenty można zniszczyć w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie wymogi musi spełnić rodzina, aby być uznaną za rodzinę z problemem ubóstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakim normom odnośnie czasu pracy podlegają nauczyciele-wychowawcy w SOSW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakim normom powinna odpowiadać odzież do prac spawalniczych metodą TIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy udokumentować sprzedaż monet kolekcjonerskich wprowadzonych do prowadzonej działalności remanentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ująć w ewidencji VAT i w jakich kwotach fakturę zakupu towaru w Chinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody przekazane czeskim obywatelom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić miejsce pracy kierowcy ciężarówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę za transport - przewóz osób z Polski do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z pomiarem powierzchni nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć zlecenie pracownikowi reklamy firmy w zamian za zakup sprzętu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt własny sprzedaży samochodu zabezpieczonego przewłaszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak w umowie o pracę z osobą niepełnosprawną określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak zorganizować pracę w halach produkcyjnych, w których w okresie zimowym temperatura nie przekracza 14°C?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Odmowa wydania zaświadczenia stwierdzającego okres pracy w gospodarstwie rolnym

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Wilk Jakub | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-95?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy sprawdzić, czy w gabinecie stomatologicznym powstają odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być ubezpieczony uczeń obcokrajowiec uczący się w polskiej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy dokument nazwany "faktura 1" może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dzień wydania decyzji o zakończeniu rekultywacji należy uznać za okres kończący wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy fakturę za składkę członkowską z tytułu udziału w programie partnerskim Microsoftu rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy istnieje konieczność wypisania na fakturze, że VAT obciąża nabywcę, jeśli kontrahenci są zgłoszeni do UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne