Questions and answers

Czy wyjazd pracowników budowlanych spółki do pracy poza granicę Polski można traktować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zabudowa mebli na ekspozycję bez ścian i boków, ale przymocowana do ścian budynku, będzie podwyższała wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakup opon dokonany przed zakupem samochodu można ująć w kosztach podatkowych w miesiącu poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia zestawienia materiałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zasiłek chorobowy wypłacany stronie w trakcie trwania zatrudnienia powinien być ujęty w dochodach strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy z tytułu szkolenia należy wypłacać diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy podatnik musi przechowywać dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do wykonywania pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wartość budynku mieszkalnego przekazanego następnie na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką wartość wykazać do opodatkowania VAT przy wniesieniu aportem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie odsetki powinien liczyć urząd gminy od zaległości w opłacie za wodę dostarczaną ludności na terenie swojej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., KACZMARCZYK EWA | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowo - ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników do pracy w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT powstają w związku z przekazaniem nagrody w konkursie na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy ustalić okres wypowiedzenia pracownika dla drugiej, równoległej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak należy ustalić skład rodziny w sprawie zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować dodatkowe wezwanie pracownika na 24-godzinny dyżur w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak określić miejsce rozpoczęcia podróży służbowej pracownika mobilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak opodatkować nagrodę dla trenera zawodnika, który zwyciężył w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy wychowawcy w internacie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi świadczone w prywatnej szkole muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać delegację zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać podróż służbową do kilku krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować prowizję pobraną tytułem zawarcia umowy opcji w dniu podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy potrącić koszt z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej może swoim zarządzeniem powierzyć taką odpowiedzialność?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Na kogo powinna być wystawiona faktura w przypadku zwrotu pracownikom kosztów zakupionej odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Od kiedy należy składać JPK w przypadku fuzji spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wprowadzić usługę nabycia ogłoszenia w zagranicznej gazecie do ksiąg podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

W jakich deklaracjach należy obniżyć podatek należny z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej formie może być udzielona zgoda na potrącenie z wynagrodzenia dobrowolnej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jakiej pozycji w pliku JPK ewidencje zakupu i sprzedaży VAT wykazać nabycie towarów po zmianie deklaracji z wersji 16 na 17?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można uzyskać świadczenie pielęgnacyjne również za okres sprzed złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy naliczyć VAT przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim przypadku istnieje uprawnienie do zasiłku rodzinnego i becikowego dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi pracę w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować błędną informację o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca, który został wezwany do uzupełnienia dokumentów, wycofał swoją ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy bez wniesienia nieruchomości do majątku spółki można zaliczyć opłaty związane z tą nieruchomością w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa remizy strażackiej wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy długotrwała nieobecność pracownika w pracy stanowi podstawę wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy dochód z tytułu renty, uzyskany w grudniu 2015 r., zostanie doliczony do 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dział zarządzania jakością może ingerować w działania służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kontraktor z firmy zewnętrznej świadczący usługi u innego pracodawcy powinien przejść badania lekarskie i szkolenie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy koszty odsetek (naliczonych) poniesione w czasie trwania procesu ulepszenia stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota umorzonej przez bank części kredytu i odsetek od niego stanowi przychód w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy linie technologiczne wewnątrz budynku podlegają opodatkowaniu jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy metalowe pojemniki na zbiórkę odzieży stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się trzynastka po zasiłku rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy od kwoty dofinansowania do imprezy z ZFŚS emerytowanego pracownika obsługi należy pobrać podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy od przychodów z umowy zlecenia zawartej z osobą z Wielkiej Brytanii należy odprowadzić podatek w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS może w sytuacji odebrania dziecka przewieźć je do placówki opiekuńczej własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy organ może przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie niepiśmiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organ może udzielić informacji o świadczeniu wychowawczym innym osobom niż strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca, który tworzy ZFŚŚ może przekazać pracownikom karty podarunkowe zamiast paczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który zawiera ślub za granicą przysługuje urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przeniesienie praw do zarejestrowanego znaku towarowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do środków trwałych oddany w wynajem węzeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne