Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy wychowawcy w internacie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi świadczone w prywatnej szkole muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać delegację zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać podróż służbową do kilku krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować prowizję pobraną tytułem zawarcia umowy opcji w dniu podpisania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy potrącić koszt z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej może swoim zarządzeniem powierzyć taką odpowiedzialność?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Na kogo powinna być wystawiona faktura w przypadku zwrotu pracownikom kosztów zakupionej odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Od kiedy należy składać JPK w przypadku fuzji spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wprowadzić usługę nabycia ogłoszenia w zagranicznej gazecie do ksiąg podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

W jakich deklaracjach należy obniżyć podatek należny z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakiej formie może być udzielona zgoda na potrącenie z wynagrodzenia dobrowolnej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jakiej pozycji w pliku JPK ewidencje zakupu i sprzedaży VAT wykazać nabycie towarów po zmianie deklaracji z wersji 16 na 17?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można uzyskać świadczenie pielęgnacyjne również za okres sprzed złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy naliczyć VAT przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim przypadku istnieje uprawnienie do zasiłku rodzinnego i becikowego dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi pracę w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób skorygować błędną informację o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca, który został wezwany do uzupełnienia dokumentów, wycofał swoją ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy bez wniesienia nieruchomości do majątku spółki można zaliczyć opłaty związane z tą nieruchomością w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy budowa remizy strażackiej wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy długotrwała nieobecność pracownika w pracy stanowi podstawę wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy dochód z tytułu renty, uzyskany w grudniu 2015 r., zostanie doliczony do 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dział zarządzania jakością może ingerować w działania służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kontraktor z firmy zewnętrznej świadczący usługi u innego pracodawcy powinien przejść badania lekarskie i szkolenie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy koszty odsetek (naliczonych) poniesione w czasie trwania procesu ulepszenia stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota umorzonej przez bank części kredytu i odsetek od niego stanowi przychód w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy linie technologiczne wewnątrz budynku podlegają opodatkowaniu jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy metalowe pojemniki na zbiórkę odzieży stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się trzynastka po zasiłku rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy od kwoty dofinansowania do imprezy z ZFŚS emerytowanego pracownika obsługi należy pobrać podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Marciniak Aneta | Nieaktualne

Czy od przychodów z umowy zlecenia zawartej z osobą z Wielkiej Brytanii należy odprowadzić podatek w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS może w sytuacji odebrania dziecka przewieźć je do placówki opiekuńczej własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy organ może przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie niepiśmiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy organ może udzielić informacji o świadczeniu wychowawczym innym osobom niż strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca, który tworzy ZFŚŚ może przekazać pracownikom karty podarunkowe zamiast paczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który zawiera ślub za granicą przysługuje urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przeniesienie praw do zarejestrowanego znaku towarowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do środków trwałych oddany w wynajem węzeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna zapłacić podatek od prywatnego prezentu, jaki przekaże prezes kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa na czas określony zawarta z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dni porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy ma obowiązek zawiadomić wspólników spółki o rozpoczęciu czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa utrzymania czystości zlecana podmiotowi zewnętrznemu może być świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyciąg z konta osobistego wykonawcy może potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wykonawca może złożyć oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej przed otwarciem ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy wymiana balustrady na moście wpływa na jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy zamawiający musi określić w SIWZ, że będzie stosował procedurę odwróconą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający na własny koszt zwraca wykonawcy próbki oferowanych przedmiotów w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny, jeśli jego oferta podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka jest kara za niewłaściwe wystawienie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa dla wydatków objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak amortyzować używany budynek biurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować badania kandydatów na kierowców, którzy uczęszczają na kurs prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku sprzedaży komisowej samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać wywiady środowiskowe z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik ubiegający się o przyznanie 2 dni opieki na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie przyczyny uzasadniają zawarcie umowy na czas określony dłuższy, niż 33 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy dochodzić zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy zasiłek został wypłacony klientowi nienależnie z powodu błędu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prowadzić badania stężenia substancji rakotwórczych w razie wycofania ich z użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć byłego pracownika, któremu nie odprowadzono podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ja wystawić refakturę dla kontrahenta krajowego na część kosztów ujętej na fakturze unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy odliczyć VAT naliczony od usługi polegającej na reklamie za okres 3 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne