Questions and answers

Czy analiza ryzyka jest tożsama z oceną skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy apteka szpitalna może zaopatrywać oddalone jednostki danego zakładu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy deweloper ma obowiązek korekty faktur dokumentujących zaliczki jeśli nie zwracał żadnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zastąpienie ręcznej dekretacji dokumentu wydrukiem z systemu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gwarancja bankowa zawierająca klauzulę identyfikacyjną jest zgodna z przepisami nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy istnieje obowiązek drukowania dokumentów KP i KW, dotyczących poszczególnych operacji kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek drukowania dokumentów WZ, dotyczących poszczególnych operacji handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy komisja rewizyjna może przeprowadzać kontrole dotyczące spraw z poprzednich kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy kwota uznania wypłacona przez producenta samochodu jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwa jest sprzedaż przez gminę osobie prywatnej działki oznaczonej w mpzp jako tereny zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT z faktury za czynności związane ze zgłoszeniem nabycia pojazdu do 3,5 ton?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć zasądzone alimenty, które wnioskodawca płaci na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne rodzinie zastępczej niespokrewnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można zaliczyć drogę wewnętrzną do kategorii dróg publicznych tylko na pewnym jej odcinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła w związku ze sprzedażą usług programowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy uiszczać opłatę retencyjną biorąc pod uwagę sposób gromadzenia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel, który ma zaplanowane w piątek zajęcia rewalidacji może zrealizować je dzień wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel, mężczyzna urodzony w listopadzie 1962 r. może przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odpady o kodzie 02 07 80 można przekazywać osobom fizycznym do skarmiania zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy od zbycia gruntu spółka powinna zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy omyłkę pisarską w zaświadczeniu o udzielonej pomocy de minimis można sprostować?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy organ może nie ujawniać inwestorowi danych osoby, od której pochodzi żądanie przeprowadzania kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję o odbiorze właścicielom obydwu stad owiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonać zmiany nazwy publicznej szkoły w drodze uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ prowadzący powinien potwierdzić nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy organ rejestrujący ma obowiązek lub prawo zatrzymać poprzedni dowód rejestracyjny wydając nowy dowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski może ubiegać się o przekazanie protokołów pobrania próbek wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy PGW Wody Polskie jest zwolnione z opłat za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy powiat może przekazać darowiznę na rzecz parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy pracownik nie posiadający orzeczenia o zdolności do pracy może korzystać z urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy proces ręcznego czyszczenia wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przebudowę cieku zakrytego w ciek o korycie otwartym należy traktować jako kształtowanie nowych cieków naturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przyjęcie darowizny przez powiat powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody Regionalnej Izby Obrachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy przysługuje zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego na praktykę zawodową od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy wyliczeniu miesięcznej straty gotówkowej należy uwzględnić miesięczne remanenty towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy skarga skierowana do urzędu podlega udostępnieniu osobom trzecim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy spalanie palet wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy spółka może odliczyć z VAT z faktur za wydatki na wystrój sali ekspozycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne