Questions and answers

Czy będzie można odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych i paliwa od samochodu specjalnego kempingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma może przyjąć na środki trwałe maszyny, jeśli nie posiada jeszcze końcowego protokołu odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy inspektor ds. świadczeń wychowawczych może przeprowadzać wywiady środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zastosowania pozacenowego kryterium oceny ofert w postaci wysokości kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek korekty zgłoszenia celnego w związku z wystawieniem faktur korygujących dotyczących eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy komornik powinien zaliczać do przychodów zwrot opłat, których nie zaliczył do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy kompensata trójstronna powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia mogą stanowić dla zleceniodawcy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy likwidacja rowów odwodnieniowych dokonana w latach 1980 i 1991 wymagała pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można amortyzować jacht razem z silnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres po przejęciu gospodarstwa rolnego na własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien opracować wymagania na ocenę celującą w przypadku kartkówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy na wykonanie zbiornika infiltracyjno-ewaporacyjnego o powierzchni 80 m² należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy niezgłoszony podwykonawca ma prawo domagać się zapłaty bezpośrednio od zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy obsługa czytnika kodów kreskowych może być zaklasyfikowana jako praca z monitorem ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy organ może nakazać odsypanie rowu melioracyjnego skoro na odbudowę urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na czas określony z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego musi uzyskać od lekarza zdolność do wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy prokurent powinien rozliczyć delegację w spółce X, czy w spółce Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony z faktury, jeżeli zapłaty dokona gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie paczek świątecznych dla stowarzyszenia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rezygnacja z VAT będzie miała wpływ na odliczony VAT od zakupu lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy rozdawanie cukierków na stoisku promocyjnym spółki komunalnej należy potraktować jako nieodpłatne przekazanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy strona może wnioskować do Urzędu Kontroli Skarbowej o przysłanie kopii akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy stronie przysługuje zażalenie na wszczęcie postępowania z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy student, odbywający praktykę studencką w biurze (praca przy komputerze) powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy towar handlowy można ująć w magazynie na podstawie paragonu i oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wewnętrzna instalacja gazowa może być przeprowadzona pod częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy wprowadzenie maszyny do użytku w zakładzie pracy wymaga przeprowadzenia szkolenia przez jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w roku, w którym nastąpiło zakończenie umów leasingowych, należy tworzyć odpis podatku odroczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy wycofanie nieruchomości podlega VAT czy będzie tu miało zastosowanie zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wykonawca może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej razem z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić kwotę podatku VAT wpisaną słownie na procentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zestawy świąteczne dla klientów można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ze środków przeznaczonych na obsługę świadczeń wychowawczych można opłacić zatrudnienie prawnika dla OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zmiana stopnia niepełnosprawności uzasadnia ponowne skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Ile godzin tygodniowo może przepracować lekarz, jeżeli nie ma klauzuli opt out?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakich księgowań powinna spółka dokonać na dzień otwarcia likwidacji i na dzień faktycznej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie kryterium oprócz ceny można zastosować w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wiąże ze sobą darowizna mieszkania dla córki i matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega polski pracownik wykonujący telepracę na terenie innego państwa spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar etatu należy zapewnić nauczycielce powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć usługę holowania samochodu świadczoną w Polsce na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy postąpić z nierozliczonym VAT za miesiąc, w którym podatnik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować prowizję od pożyczki udzielonej spółce przez jej akcjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrównoważyć naruszony odpoczynek dobowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne