Questions and answers

Czy od wynajmu nieruchomości należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymane odszkodowanie za grunty pod budowę drogi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy po zrealizowaniu kontraktu z NFZ, w trakcie trwania umowy możemy przyjmować pacjentów na wizyty komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy przedszkole ma prawo posługiwać się nazwą, która została mu nadana bez podjęcia uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy spółka postawiona w stan likwidacji powinna wystawić PIT-11 dla pracowników z dopiskiem "w likwidacji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stypendia wypłacane przez zagraniczne uczelnie należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest nienależnie pobrane ze względu na niesprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wykonaną przez małżonka usługę należy doliczyć do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup usług telekomunikacyjnych od podmiotu zagranicznego podlega obowiązkowi opodatkowania u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiający może ustanowić krótszy termin realizacji zamówienia jako kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów diet może być rozliczany notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej listy - zielonej czy bursztynowej - należy zaliczyć odpady o kodzie 17 04 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie kroki powinna podjąć firma, aby spełnić wymagania EU ETS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo przyznać świadczenia rodzinne, stosując zasadę złotówka za złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać w księgach rachunkowych raty za telefon?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak w świetle zmian w zakresie udzielania pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 pozostaje w relacjach do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację z gminy dla niepublicznego przedszkola oraz jak zaksięgować jej wydatkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymane z funduszu prewencyjnego środki na dofinansowanie zakupu defibrylatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług budowlanych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wykupienia przez spółkę udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Po jakiej cenie należy przyjąć na stan magazynu otręby powstałe w procesie przetwarzania zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien dokumentować swoją sytuację finansową, aby otrzymać świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić refakturę za przewóz towaru promem na trasie Francja-Anglia ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym miesiącu należy uwzględnić fakturę korygującą wystawioną w systemie VAT marża dla biur turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie podał w ofercie nazwy, typu i producenta urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy bezpłatne świadczenie usług kulturalnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy czarter (wynajem jachtu) jest imprezą turystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dopuszczalny jest wjazd na działkę budowlaną na skrzyżowaniu dróg gminnych nie będących drogami publicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy dostawa paliwa na rzecz pracownika jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura RR może być wystawiona na gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy inwestor nie będący rolnikiem może wybudować dom na działce siedliskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy istnieje możliwość zaprojektowania sieci wodociągowej bez hydrantu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można odmówić wydania zaświadczenia o samodzielności, gdy lokal użytkowy jest pozbawiony dostępu do dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można remontować budynek bezpośrednio po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zaprojektować jeden obiekt na dwóch obszarach m.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy na potrzeby podatku CIT na dzień 31 grudnia należy skorygować koszty danego roku o niezużyte paliwo będące w bakach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy obliczając wynagrodzenie za urlop pracownika należy wziąć pod uwagę tylko stałe składniki wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ojczym może decydować w sprawach edukacji i wychowania dziecka na poziomie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy otrzymane przez pracownika zadośćuczynienie wypłacone w ramach ugody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pobieranie opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstanie podatek u źródła z tytułu wypłaty honorarium za przeprowadzoną operacje przez lekarza z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy praca wewnątrz autoklawu wymaga pisemnego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy remont trafostacji wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy stowarzyszenie musi uiścić opłatę skarbową za pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy w przypadku zatrudnienia emeryta (stanowisko dyrektora SP ZOZ-u) należy mu się dodatek stażowy i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wszystkie umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką powinny być zawarte w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy o prace, finansowane z funduszy unijnych jest zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne