Questions and answers

Czy wymianę elektrolitu w akumulatorach należy zakwalifikować jako przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wynajem autokarów jest usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wypłata świadczenia wyrównawczego wypłacanego zgodnie z 764 k.c. stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zatrudniając pracownicę pracodawca może na jej wniosek udzielić jej od pierwszego dnia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy żeby firma zatrudniła uczniów na praktyki zawodowe musi mieć ukończone kursy szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaka jest kara za niewłaściwe wystawienie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować spółka do refakturowanej usługi noclegowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć odpłatność za usługi opiekuńcze, jeśli w trakcie korzystania z nich nastąpiła zmiana dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu przez najemcę części nakładów poniesionych na modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo złożony wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak spółka powinna prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić przychód ze sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik (rolnik) ma prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim czasie po wykonaniu usługi pacjentowi szpitala powinna być wystawiona faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar czasu pracy nauczyciela w tygodniu, na który przypadają dni świąteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć spłatę długu poprzez dostarczenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową maszyny oddanej w leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie dla spółki powstaje obowiązek podatkowy w VAT od ostatecznego rozliczenia usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy alimenty pobierane od byłego małżonka na dziecko powinny być wykazywane podczas składania wniosku o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy cały koszt z wynajęcia samochodu będzie KUP, a VAT w całości będzie można uznać jako naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić wnioskodawcy informacji publicznej drogą e-mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy firma sprzedająca wierzytelność ma prawo odliczyć VAT z faktury dokumentującej prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na terenie zakładu pracy można parkować pojazd ciężarowy pod liniami o napięciu znamionowym 30 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy od należności za bilety na rejs promem należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy opłaty bankowe od przelewów związanych z wypłatą dywidend stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ może ustalić linię brzegu dla cieku o niewyodrębnionej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy osoba pozostająca w związku małżeńskim może otrzymać dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w październiku, czy musi skorygować deklarację VAT za wrzesień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT zapłaconego na podstawie złożonej deklaracji VAT-9M?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może w sposób szacunkowy, a nie ścisły dokonywać podziału sprzedaży na opodatkowaną stawką 8% i 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy polski nabywca jest obowiązany do pozyskania certyfikatu rezydencji firmy lotniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński należy wliczyć do stanu zatrudnienia do PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy próbki towaru (testery) przynoszą przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przekazanie alkoholu podczas imprezy integracyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sfinansowaniem studiów przez pracodawcę powoduje powstanie u pracownika przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w procedurze odwróconej zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta nie została oceniona najwyżej do uzupełnienia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak amortyzować system monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podwykonawca polski do usługi budowlanej świadczonej w ambasadzie polskiej w Brukseli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakich zapisów należy dokonać w PKPiR w związku z otrzymaną darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje w VAT przekazania nieruchomości spółki jawnej na rzecz wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki kurs powinien zastosować podatnik, który przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym nie otrzymał faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki podmiot, w świetle projektu Prawa wodnego, może wykonywać pomiary emisji zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT otrzymanie zaliczki na towar z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu będącemu cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaty z zysku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura za usługi budowlane na nieruchomości położonej w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczki egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy ująć fakturę korygującą dotyczącą odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto dokonuje wykreślenia formy ochrony przyrody z centralnego rejestru form ochrony przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie rozliczyć VAT z tytułu usługi dostępu do portalu opłaconego przelewem internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne