Questions and answers

W jaki sposób należy postąpić w przypadku korekty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pracownika, który pobrał zaliczkę na zakup biletów PKP, a które ostatecznie musiał zwrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup towaru od kontrahenta z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki udokumentowane fakturami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą zaliczyć do kosztów czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca nie zawiera pisemnej umowy i nie płaci wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie podał w ofercie cen jednostkowych towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czego dotyczy uzasadnienie faktyczne i prawne, które zamawiający musi podać na podstawie art. 92 ust. 1 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy budowa drogi leśnej pożarowej wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. pożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy dla działki sklasyfikowanej jako ŁIV i W starosta może wydać decyzję rekultywacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dostęp do kasety sterowniczej suwnicy może być dostępny dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy jednorazowa sprzedaż własnej wierzytelności jest zwolniona, czy też wyłączona z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kierownik zamawiającego może zlecić bez przetargu instalację sieci komputerowej firmie, której właścicielem jest jego żona?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy komornik powinien pisemnie zawiadomić pracodawcę o zakończeniu postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy mąż ma obowiązek zgłoszenia żony i dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w pracy, jeśli z nimi nie zamieszkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy miejsce postojowe można lokalizować na dojeździe do garażu budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy można zmienić UPUL w drodze aneksu po jego zatwierdzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy Naczelna Organizacja Techniczna jest placówką oświatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na drugie dziecko, na które nie ma zasądzonych alimentów przysługuje wnioskodawczyni zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy umorzyć postępowanie, czy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy na zakup krwi i środków krwiopochodnych szpital powinien przeprowadzić przetarg?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy objęcie udziałów w spółce z o.o. generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działy specjalne produkcji rolnej może podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba prawna może udzielić pożyczki dla swoich pracowników ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy PCC od wniesionych wkładów na zakup nieruchomości będzie dla wspólników stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik, który ma grunty na terenie dwóch różnych gmin może płacić podatek rolny w jednej z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może zrezygnować z VAT i czy wiąże się z tym obowiązek korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy po spłacie rat zgodnie z harmonogramem firma B może w całości zaliczyć umorzoną kwotę do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy powiązania rodzinne oraz kapitałowe obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika oszacowaną kwotę wyrządzonej szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik, który osiągnął już wiek emerytalny, korzysta z ochrony zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który otrzymał już odprawę rentową, należy jeszcze wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy prywatny wykup samochodu z leasingu operacyjnego niesie za sobą negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samochód, który pierwotnie został zarejestrowany jako ciężarowy będzie podlegał akcyzie po przeróbce na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać na wcześniejszy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy spółka będąca własnością gminy i wykonuje zadania komunalne jest zaliczana do sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł wykupionego z leasingu operacyjnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła może wypłacić uczniom szkoły podstawowej stypendia za wyniki w nauce w formie "gotówka do ręki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy świadczenie dla pracowników w formie biletów do kina może być zwolnione ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy urzędnik, pracownik sądu, może pełnić obowiązki kierownika oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy uzyskanie rezydencji podatkowej za granicą powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu w polskim urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w umowie przedwstępnej można umieścić zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wydatki na zagraniczną nieruchomość są wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pokryte dotacją podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone świadczenie wychowawcze na młodszego syna jest w całości jako nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli pilnie potrzebuje danej partii towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy zwiększenia wartości zabezpieczenia w razie wzrostu wartości zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający wypełnia całą sekcję IV ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w razie unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawierać uzasadnienie jej wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zawiesia pasowe, linowe i łańcuchowe podlegają obowiązkowej corocznej próbie obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zmianowość pracy wskazana w skierowaniach na badania profilaktyczne jest równoznaczna ze wskazaniem pracy nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wytwornicę lodu łuskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi stworzenia specyfikacji pokoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie konsekwencja dla pracodawcy oraz byłego pracownika ma wypłata zasiłku chorobowego w zawyżonej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie odległości należy zachować między pracownikami podczas wykonywania prac w pobliżu trakcji kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie postanowienia dotyczące stawki za godziny nocne należy stosować do pracowników przejętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaki należy przyjąć adres osoby korzystającej z pomocy społecznej, która ma opiekuna prawnego w innym mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy potraktować zgłoszenie celne PZC z wyliczonymi kwotami VAT 23% do zapłaty w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ująć dostawę barterową do VAT, jeżeli podatnik nie może otrzymać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować wykonane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie nabytych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR zakup opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne