Questions and answers

Jak należy ustalić skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca uzupełnił informację z KRK dotyczącą nieaktualnej podstawy prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT z tytułu wynajmu kontenerów technicznych firmom z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować obciążenie kontrahenta kosztami utylizacji uszkodzonego w transporcie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić czy osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny podlega ubezpieczeniom społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak przy rozliczeniu kartą podatkową w przypadku usług weterynaryjnych wygląda ustalenie wysokości podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć dla celów VAT fakturę pierwotną i w którym okresie ująć fakturę korygującą WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zaskarżyć do sądu postanowienie urzędu kontroli skarbowej o przedłużeniu postępowania o kolejne 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy można zniszczyć dokumentację księgową np. z roku 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy obywatel UE może ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy rodzeństwo jest zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od jakich opłat związanych z leasingiem samochodu podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej pozycji sprawozdania finansowego (jednostkowego) wykazać otrzymaną od spółki zależnej dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakim terminie i za jaki miesiąc powinna być wykazana deklaracja ZUS RSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób spółka może zmniejszyć wynagrodzenie członkom zarządu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Za ile dni pobytu w szpitalu zapłacić 80%, a za ile dni zapłacić 70% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka może ewidencjonować jakiekolwiek transakcje w księgach po dacie wykreślenia z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w komisji inwentaryzacyjnej może być tylko jeden pracownik, czy musi być co najmniej dwuosobowa komisja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować sprzedaż udziałów spółki, które zostały nabyte za 3 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy zmiana stanowiska pracy wymaga ponownego skierowania na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy dokumentacja cen transferowych powinna zawierać świadczenia wyceniane według cen regulowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może odmówić organizacjom związkowym wywieszenia flag i haseł na budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieje obowiązek alimentacyjny dziecka pasierba osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy kontrahent ma prawo wystawić fakturę sprzedaży po prawie roku od wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na testy/certyfikację/próbną produkcję można potraktować jako prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy mieszkanie przeznaczone na sprzedaż powinno być traktowane w działalności gospodarczej jako towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy o dzieło do wysokości 200 zł miesięcznie wystawia się PIT i jaki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji może być udzielone innej osobie, niż prowadząca biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pobierana opłata za odpady komunalne wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik dokonuje prawidłowo rozliczenia transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zapłata nastąpiła z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy polski nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez polskiego przedstawiciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku sprzedaży waluty bankowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy transakcja sprzedaży mieszkania z majątku prywatnego powinna być wykazana w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii jest wystarczające do wykonywania zawodu psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Czy upływ terminu związania ofertą stanowi przesłankę unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy urlop dodatkowy może być wykorzystany w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy urlop ojcowski przysługuje w razie śmierci dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy uzyskane przez PUP dochody powinny być wskazane w dzielniku D?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę kierownika budowy oraz różnych robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy wynajem lokalu mieszkalnego w celach biurowo-mieszkalnych ma wpływ na odliczony wcześniej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zamawiający może podzielić na części zamówienie na usługi społeczne o nieznacznej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia odpisów z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zwrot VAT (którego termin przedłużono postanowieniem) po przedawnieniu przepada na rzecz Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż wierzby energetycznej na opał?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie kody odpadów powstaną w przypadku przesiewania w instalacji odpadów o kodzie 20 03 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki niesie za sobą niewpłacenie pieniędzy na kapitał podstawowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe generuje częściowe opłacanie pracownikom pakietów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie budynków do majątku prywatnego na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać silnikom z zakładów przemysłowych spółek węglowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ma wyglądać zaświadczenie z KRK w przypadku sp. z o.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczoną na rzecz kontrahenta z Norwegii specjalistyczną usługę wraz z dostawą materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcje zakupu i sprzedaży towaru w innym państwie członkowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowy o świadczenie usług zawarte ze wspólnikami spółki, którzy sprzedali swoje udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne