Questions and answers

Czy prywatny wykup samochodu z leasingu operacyjnego niesie za sobą negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samochód, który pierwotnie został zarejestrowany jako ciężarowy będzie podlegał akcyzie po przeróbce na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać na wcześniejszy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy spółka będąca własnością gminy i wykonuje zadania komunalne jest zaliczana do sektora finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł wykupionego z leasingu operacyjnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła może wypłacić uczniom szkoły podstawowej stypendia za wyniki w nauce w formie "gotówka do ręki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy świadczenie dla pracowników w formie biletów do kina może być zwolnione ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy urzędnik, pracownik sądu, może pełnić obowiązki kierownika oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy uzyskanie rezydencji podatkowej za granicą powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu w polskim urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w umowie przedwstępnej można umieścić zapis o możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wydatki na zagraniczną nieruchomość są wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pokryte dotacją podlega zgłoszeniu w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone świadczenie wychowawcze na młodszego syna jest w całości jako nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli pilnie potrzebuje danej partii towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy zwiększenia wartości zabezpieczenia w razie wzrostu wartości zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający wypełnia całą sekcję IV ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w razie unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawierać uzasadnienie jej wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy zawiesia pasowe, linowe i łańcuchowe podlegają obowiązkowej corocznej próbie obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zmianowość pracy wskazana w skierowaniach na badania profilaktyczne jest równoznaczna ze wskazaniem pracy nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wytwornicę lodu łuskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi stworzenia specyfikacji pokoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie konsekwencja dla pracodawcy oraz byłego pracownika ma wypłata zasiłku chorobowego w zawyżonej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie odległości należy zachować między pracownikami podczas wykonywania prac w pobliżu trakcji kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie postanowienia dotyczące stawki za godziny nocne należy stosować do pracowników przejętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki należy przyjąć adres osoby korzystającej z pomocy społecznej, która ma opiekuna prawnego w innym mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy potraktować zgłoszenie celne PZC z wyliczonymi kwotami VAT 23% do zapłaty w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy ująć dostawę barterową do VAT, jeżeli podatnik nie może otrzymać faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować wykonane roboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie nabytych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w PKPiR zakup opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy, w świetle nowej ustawy emerytalnej, pracownika urodzonego w 1955 r. obejmie okres ochronny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Kiedy koszt bezpośrednio związany z przychodami roku 2015 będzie kosztem podatkowym roku 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy nastąpi utrata dochodu spowodowana okolicznością uzyskania przez stronę prawa do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy zamawiający ma opublikować ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przypadku jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kto może projektować odwodnienie drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kto składa zaświadczenie z KRK w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Baranowska Agata | Aktualne

W jakim wymiarze pracownicy przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, jeżeli adoptowała dwoje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać waloryzacji odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób opodatkować odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób organ ustalając prawo do świadczeń rodzinnych powinien obliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób powinien postąpić pracodawca w przypadku zbiegu trzech egzekucji komorniczych z tytułu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być rozliczane z prezesem wykorzystywanie przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć staż pracy głównej księgowej przeniesionej do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynki drewniane trwale związane z gruntem winny być opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach może zostać wydana bez naliczania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić kary porządkowej nauczycielce, która dostarcza po czasie druki zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy faktura błędna (błędy korygowane fakturą albo notą) powinna być ujęta w ewidencji zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuci mogą udzielać świadczeń w poradni wad postawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy Gmina powinna złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, jeśli jest współwłaścicielem gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające, co powinno zawierać zlecenie lekarskie (leczenie szpitalne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy kobieta narodowości czeczeńskiej może uzyskać w Polsce prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kontrakt socjalny może zawrzeć pracownik socjalny z innej gminy, w której przebywa osoba ubiegająca się o pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kupując bilet na loty krajowe za pośrednictwem internetowego biura podróży, należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy ławki i kosze stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej z tytułu bonusu za rezygnację z prawa do zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy MOPS jest instytucją uprawnioną do żądania zaświadczeń o stanie zdrowia podopiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest pozyskiwanie pisemnych wypowiedzi świadków przez organy prowadzące postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne