Questions and answers

Czy SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jakie pozwolenia powinna uzyskać uczelnia, aby móc przetwarzać przeterminowane surowce chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy działka przeznaczona w m.p.z.p. na zieleń parkową jest działką budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy radnemu przysługuje dieta w sytuacji, gdy podróż służbowa związana ze szkoleniem trwała 36 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy działacz związkowy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może korzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy osobie, której pobyt w DPS jest finansowany z zasiłku stałego, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy związek zawodowy, który organizuje strajk w szkole powinien przekazać dyrektorowi listę uczestników strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może dokonywać zmian w uchwałach dotyczących sieci szkół po terminie ich uchwalenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor powinien dokonać sprostowania świadectwa pracy nauczyciela, który dokonał zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Pod jaką datą należy prawidłowo księgować koszty prowizji pośredników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy wystawianie faktur w imieniu innego podmiotu wiąże się z obowiązkiem ujmowania ich w rejestrze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy dokonać rozliczeń, jeżeli w dniu objętym zwolnieniem lekarskim pracownik świadczył pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółka może dokonać aktualizacji wartości zamortyzowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką wartość powinien przyjąć przedsiębiorca do planu przekształcenia wyceniając środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zamawiający może zmienić termin realizacji umowy w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, jeśli z własnej winy nie dokonał otwarcia jednej z ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w okresie wypowiedzenia po odwołaniu skarbnikowi przysługuje wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy posiadanie defibrylatora AED w zakładzie pracy jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w przedszkolu należy sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wynagrodzenie uzyskane w ramach zawarcia ugody pozasądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dyrektor może zatrudnić nauczycielkę, która otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować umorzenie nieruchomości kwalifikowanych jako inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy w krajowej procedurze odwróconej zamawiający wzywa wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą do złożenia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie przy umowie zlecenia należy określić w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić rejestr drobnych incydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować ulgę inwestycyjną w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakich kontach księgowych spółka, która jest w stanie likwidacji powinna ująć wycenę środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli polisa ubezpieczeniowa wykonawcy nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze dla stacji TV za możliwość wyemitowania filmu w telewizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zakończyć realizację zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinno wyglądać udzielenie nauczycielowi urlopu w wymiarze jednej godziny na opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy konieczne jest opracowanie instrukcji bhp eksploatacji zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak amortyzować grupę środków trwałych tworzących mieszalnie pasz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaka powinna być stawka VAT dla usługi remontu lokali mieszkalnych, a jaka dla usługi remontu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować transport maszyny na pokazy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kontrola podatkowa musi się zakończyć w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Komu można udostępnić decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można wypisać świadectwo pracy dopiero wówczas, gdy pracownik zakończy z firmą współprace?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może zapoznać się z regulaminem pracy przed datą zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w PKPiR zwrot telefonu komórkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można zróżnicować pakiety świadczeń dla pracowników według stażu zatrudnienia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Jakich formalności powinien dopełnić pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT świadczenie usług w ambasadzie Francji w Warszawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik musi spełnić warunek umotywowania wniosku o zwrot w terminie 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne