Questions and answers

Czy eternit oraz otulina to odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie dla dyrektora szkoły, który realizuje godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca za dzień strajku pracownika może dokonać potrącenia ze wszystkie składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielka może zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy trzeba posiadać zezwolenie na sprzedaż w krajach trzecich markowej odzieży zakupionej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów rolnych oraz lasu podlega zwolnieniu, jeśli po sprzedaży nie utracą one charakteru rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wymogi powinna spełniać karta katalogowa przedstawiona przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy kolejna umowa zlecenie zawarta z trzecim podmiotem rodzi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Do kiedy pracownik będzie podlegał ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Gdzie rozpoczyna się i kończy podróż służbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie procedury ma obowiązek stosować zamawiający udzielając zamówienia podprogowego dotyczącego zaciągnięcia kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi na 2 dni w tygodniu inną pracę niż określona w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczycielowi należy doręczyć informację o zmianie wysokości dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na remont mieszkań nie wprowadzonych do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku zgubienia oryginału umowy o pracę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy sobota i niedziela dla pracownika normalnie pracującego od poniedziałku do piątku są dniami urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot transportujący odchody zwierzęce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca powinien uzgodnić z niereprezentatywną organizacją związkową regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy umowa zlecenie, w której wynagrodzenie zostało określone w stawce godzinowej jest umową ryczałtową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przedstawicielem pracowników może być osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można ukarać pracownika kadr za przedwczesne poinformowanie pracownika o planowanej podwyżce wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT od sprzedaży towarów na dwóch kontach na eBay?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopłatę do minimalnego wynagrodzenia należy umieścić w umowie o pracę jako jego składnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć w koszty zakup towaru, jeśli fakturę otrzymano później niż towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nabywcom mieszkań udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kod odpadów należy nadać odpadom powstałym w procesie piaskowania elementów metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dodatki funkcyjne powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę w trybie dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wychowankowie młodzieżowego ośrodka wychowawczego mogą korzystać z wyżywienia na koszt Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można skorzystać ze stałego pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, gdy są one wykonywane regularnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować zapomogę na wyjazd dziecka na turnus rehabilitacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona dla kontrahenta zarejestrowanego w Belize za usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż balonów napełnianych helem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób powinniśmy udokumentować przekazanie gratisów kontrahentowi spoza terytorium UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba świadcząca usługi spawalnicze na statkach może wybrać ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługa (inspektora) ochrony radiologicznej jest świadczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał podstawowy spółki jawnej rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kurs prawo jazdy realizowany w celu objęcia nowego stanowiska powinien być liczony do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa dofinansowania wycieczki z ZFSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gruntu budowlanego, który wcześnie podlegał użytkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z faktury za gaz wykorzystywany przez gminę i jej jednostkę organizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy prawidłowo wystawiać faktury w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia dostawy nieruchomości z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak należy w świadectwie pracy odnotować fakt wypłacenia odprawy emerytalno-rentowej po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca powinien utworzyć ZFŚS w sytuacji, gdy na dzień 1 stycznia nie będzie zatrudniał 20 pracowników ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne