Questions and answers

Od kiedy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do 10 dni dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić stawkę godzinową osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dotację na zakup sprzętu dla SP ZOZ można traktować jako przychód

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka powinna być prawidłowa stawka VAT na odbiór, wywóz i gospodarcze wykorzystanie mieszanki popiołowo-żużlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakim dokumentem obciążyć osobę fizyczną z Bułgarii za koszty doradztwa prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownika samorządowego można zatrudnić na dwóch różnych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik może odebrać godziny wypracowane w dniu, w którym korzystał z urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakiej pozycji w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki pokazać grunty przejęte z mocy ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

W którym miesiącu należy ująć fakturę w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak w JPK ma wyglądać dokument wewnętrzny z tytułu naliczenia VAT należnego od kosztów reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy trawy z koszenia "terenów wodonośnych" mogą zostać przekazane do skarmiania zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika, który w trakcie roku nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieszczać informacje o wykorzystaniu jednego dnia urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy wystawić świadectwo pracy przy umowach czasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Za jaki okres należy przygotować CIT-8 i do kiedy należy złożyć deklarację w przypadku likwidowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik dla cateringu, który jest w pakiecie szkoleniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odszkodowanie otrzymane w związku z doznanymi uszczerbkami na zdrowiu jest zwolnione od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód w przypadku otrzymania bonusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dystrybutor sprzętu może przekazać zebrany zużyty sprzęt do wprowadzającego, u którego kupuje urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy firma niebędąca wytwórcą odpadów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może potwierdzić KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy pracownik socjalny zatrudniony w OPS może działać jako wolontariusz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy niepełnoletnia matka może być uprawniona do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć emisję do powietrza z procesów ładowania wózków elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy instalacja do wytwarzania tektury wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje preferencyjne rozliczenia z ubezwłasnowolnionym małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki w bilansie firmy, która budowała nasyp oraz go sfinansowała powinien być wykazywany koszt wybudowania tego nasypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy jednostka samorządu terytorialnego powinna zatrudnić audytora na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie substancje chemiczne należy badać na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w magazynie substancji chemicznych może być przechowywana benzyna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak wykonać ocenę ryzyka przy pracy z substancjami chemicznymi po zmianie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto w przypadku śmierci płatnika składek powinien sporządzić deklarację ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy można przedłużyć urlop wychowawczy nauczyciela do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po porodzie, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu nadal ZUS będzie wypłacał zasiłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia katalogów w razie załączenia ich do oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazania działki można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy członek zarządu może otrzymywać świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne