Questions and answers

Czy wybrakowane wyroby z tworzyw sztucznych są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wypłacone pracownikom premie uznaniowe należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający w zamówieniu z wolnej ręki może postawić warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie ubezwłasnowolnionej, której opiekunem prawnym jest jej siostra?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zawarcie umowy zlecenia zawsze oznacza pozbawienie prawa o świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zleceniobiorca, który otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne podlega przepisom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zysk ze sprzedaży lokalu będzie powodował konieczność wystawienia faktury przez członka konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do której grupy KŚT należy zaliczyć budynek grillowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie należy opublikować ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jaka będzie kwota w przeliczeniu na PLN do obowiązkowego prowadzenia pełnej księgowości w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaka jest procedura sprowadzania makulatury do produkcji papieru ze Stanów Zjednoczonych do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na sprzątanie obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży gotowego łańcuszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą na gruncie VAT rejestracja na potrzeby VAT-UE dokonana z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie niebezpieczeństwa są związane z dwukrotnym zafakturowaniem tej samej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówień wielorodzajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie CIT wywołuje zapłata scedowanej wierzytelności z odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy sposób postępowania z odpadami o kodach 18 02 02*, 18 02 05*?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wpływ ma korekta obrotu in minus na proporcję w 2015 i 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak księgowo dokonać zmiany jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek stały i przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku wydania decyzji nieuwzględniającej całości wniosku strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy zakwalifikować instalację jako nową czy istniejącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jak obliczyć przy zasiłku stałym dochód matki, która pobiera zasiłek rodzinny na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi ciągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi obróbki na majątku ruchomym niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić limit do sporządzenia dokumentacji TP przy usłudze najmu, gdzie refakturuje się media?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy rodzeństwo ma obowiązek sprawowania opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto jest organem właściwym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien powiadomić o zmianie granic działki jeziora będącej skutkiem ustalenia linii brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kto powinien uiścić opłaty środowiskowe za korzystanie ze środowiska w przypadku sprzedaży instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew na działce prywatnej należącej do burmistrza miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Który organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy w pasie technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik może starać się o zwrot VAT związanego z zakupem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy można zmienić decyzję, przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze, jeśli wnioskodawca utracił zatrudnienie w grudniu 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek okresowy w przypadku złożenia niekompletnego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować martwe ryby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Według jakich zasad podatnik może starać się o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy postąpić, jeśli osoba posiada dwa tytuły do objęcia ubezpieczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Za jakie okresy usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności w pracy pracownik zachowuje prawo do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem pracy rodzajowo różnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy art. 40 ust. 10 u.d.p. dotyczy również reklam nie będących obiektami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do transakcji poza granicami Polski należy stosować nowe przepisy o płatnościach gotówkowych do 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć decyzję o lokalizacji ujęcia wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy fakt odpłatnego wynajmu pojazdów pracownikom musi być rejestrowany przez kasę fiskalną w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy firma powinna dokonać korekty podatku naliczonego od wartości niezużytego gazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jest ustawowy termin w jakim powinno się zasilić konto ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy minimalna stawka dla zleceniobiorców dotyczy osób świadczących pomoc w rodzinach zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne