Questions and answers

Czy dodatek pielęgnacyjny należy wliczyć do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie zadania jest obowiązana realizować osoba, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować notę obciążeniową za niedowiezienie palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie aspekty bhp należy sprawdzić podczas odbioru nowego zakładu fryzjerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę na usługę, która dotyczy zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy obowiązek wskazywania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę występuje także w zamówieniach podprogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w ogólnodostępnym korytarzu będącym drogą ewakuacyjną może znajdować się pojedynczy stopień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe składane przez jednostkę mikro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy usługa konserwacji kamer, alarmów i monitoringu należy do usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Od kiedy należy ustalić nienależnie pobrany zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy wpisać w świadectwie pracy zaległe urlopy pracownika administracji samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Kiedy zamawiający sektorowy powinien zamieścić SIWZ na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty nabycia towarów od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Olszewska Magda | Aktualne

Jakie działania winien podjąć PINB, jeśli w latach 80. inwestor zrealizował obiekt niezgodnie z udzielonym pozwoleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie „wynagrodzenia” użyte w art. 16 ust. 1 pkt 37 u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy występuje podatek Belki w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na wynagrodzenie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czym jest dzień wypłaty dywidendy i na kiedy może być wyznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy od korekty faktury eksportowej, jeśli podczas załadunku doszło do pomyłki w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach zakup gruntu, który był wykorzystywany na zasadzie użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy rozliczyć okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, który obejmuje soboty, niedziele i dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie może nastąpić przekazanie przez komplementariusza środka trwałego spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środki czystości wykorzystywane na co dzień w pracy powinny mieć karty charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy otrzymane w spadku towary handlowe mogą być zaliczone do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przedszkolu liczącym 6 oddziałów należy utworzyć stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować elektryk wystawiając fakturę za wykonane usługi dla dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż produktu złożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ocenić, który z podmiotów świadczących usługę budowlaną działa w charakterze podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z wystawionej w 2017 r. faktury na kwotę 17.000 zł zapłaconej gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia miejsca parkingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób odliczać podatek VAT z faktury dotyczącej działalności zarówno mieszanej oraz gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane na terytorium USA w ramach programu "Au Pair in America"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przemieszczenie wyrobów akcyzowych między dwoma składami celnymi jest neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jaka będzie podstawa do zasiłku chorobowego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakup usługi doradztwa, konsultingu jest kosztem uzyskania przychodu w spółce akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracownik z tytułem licencjata nabędzie prawo do wyższego wymiaru urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jakie okresy wliczyć do stażu pracy przy wyliczaniu urlopu pracownikowi, który pracując uzyskał tytuł licencjata?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy stypendium otrzymane przez pracownika z Programu Erasmus podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje omyłkowego zaniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wynagrodzenie członków rady nadzorczej będzie podlegało oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy podstawa wymiaru zasiłków pobieranych przez pracownicę powinna zostać ustalana na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Po jakim okresie przedawniają się należności składkowe wobec ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS pracownika oddelegowanego do pracy w innym państwie członkowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką umowę zawrzeć z rolnikiem, którego zadaniem będzie koszenie łąki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca pokrywa koszty leczenia pracownika, w przypadku gdy nie zapłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy ZUS może ustalić, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciele mogą korzystać za odpłatnością z obiadów przygotowywanych dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne